آرامش با تعادل ذهنی شروع می شود

Posted on at


 


هرچه باشد انسان به آرامش وکسب شرایط قربت برآن مقتدر است.


اګر قرارباشد که فرشته نعمت وزیبا ای پیام آور هدایای ګرانقدری باشد وما انسان ها وعلی الخصوص خودم با اشتیاق وذوق چیزی را از وی خواستار باشم ،آنچه که بیشتر به آن اهمیت داده واز فرشته طالب خواهم شد،تعادل ذهنی است.


چراکه تعادل ذهنی مارا از بسیاری نا ملایمات روانی شوکها وتغیرات ناګهانی که باعث تاثیر پذیری روح وروانمان می شود وعلی الخصوص از پیری وکسالت بر حذر داشته وبه جای آن جوانی وشادابی آرامش روحی اطمینان ،قدرت واراده ومصمم بودن در تصمیمات را جایګزین می سازد.


اګر تعادل خویش را از دست دهیم بدانید که هر نسیمی چون طوفانی سهمناک در نظر تان جلوه خواهد کرد وهر تلنګری چون مشتی شما را ګیج خواهد ساخت وچیز هایراکه انتظار نداشتید در زندګی تان شمارا در ګیر سازد ،چنان رنګ خواهد ګرفت ومتجلی خواهند شد که خودتان از دیدن آنها واحساس غریبانه ای به تلاش وتکاپو خواهید افتاد ونهایت این تلاش خفګی وسر در ګمی وراه به رذالت ورنګ باختګی است


 


.


انسانی که آرامش درونی می طلبد وبا اندیشه وفکر خودراتثبیت می نماید چون ساعت به هر بادی نمی وزد وبه هر فریادی عکس العمل نشان نداده ودر برابر هیچ ضربه ویا رفتاری واکنش انجام نمی دهد وچون ساعت به حرکت یکنواخت وآهنګ تیک تیک خود ادامه می دهد


 


.


بنابراین توصیه می ګردد همیشه رفتاری از خود نشان بدهید که متکاملتر،سنجیده تر،معقولتر ومناسب تر باشد.اندیشه وفکر باید سویچ اصلی شعورورفتار انسانی باشد،نه اینکه پندارهاورفتارها محرک بوده وسپس اندیشه در صدد چاره جو ای باشد.


 160