فرهنگ مطالعه

Posted on at


عادت به مطالعه یکی ازمصروفیت های سالم است،که همیشه برای شخص فعالیت ها ی مختلف ایجادمینماید. شخص مطالعه کننده باعث میشود که آثار های زیادی از خود داشته باشد از عادت های ناسالم و بیکار ی جلوگیری میکن دباعث انکشاف اجتماعی وحتی روحی انسان میگردد و همچنان لازم است برای دنبال جریان های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی،فرهنگ مطالعه را در جامعه انکشاف دهیم. ازای نسبب انکشاف فرهنگ مطالعه،یکی از نیاز ها ی اجتماعی ،انکشافی وفرهنگی دانسته میشود.ولی عده از مردم کشورعزیزما افغانستان،امروزه بجای اینکه مطالعه نمایند یک سرگرمی دیگری پیدا نمودند،مطالعه را سرگر می خود نمیدانند ،یعنی استفاده از انترنت بخصوص Facebook باعث شده که جو انان بشتر وقت خود را صرف مطاعه کتاب نکرده وسرگرمی خود را Facebook بدانند. امروزه درسطح کشور کم دیده خواهد شد که مردم برعلاوه کارهای روزمره به کتاب خوانی هم علاقه داشته باشند.بجای اینکه فرهنگ کتاب خونی روبه افزایش باشد  و مردم روز بهروزبه مطلعه بشتر علاقه بیاورند برعکس فرهنگ کتابخوانی روبه کاهش میباشد ومردم از کتبخواندن روز به روز دوری میکنند یکی دیگری اینکه دانشجویان امروزه به فکر کسب کردنن مرات خوب و بالا هستند یعنی اینکه به همان دو سه چپتری که برای شان داده میشود به آنها تکیه کرده و به فکر حفظ کردن همانها هستند.؛بشتر از آن نمیخواهند چیزی زیادتری یاد بگیرندفقط و فقط به فکرکسب کردنن مرات خوب هستند یعنی خواندن همان دو سه چپتر را برای خود کفایت میدانند.مردم امروزه بجای اینکه بشتر به مطالعه علاقهمندی پیدا نمایند درعوض آن روز به روزعلاقه شان نسبت به کتب خوانی کم شده میرود ولی اگرمطلعه بیشتر نماییم باعث میشو دکه ما در کشور خود آثار بشتر میداشته باشیم ونمایشگاه های بهترو بهترتری به نمایش بگذاریم و از خود فعالیت های مختلف ونوع آوری های زیبا به وجود آوریم.آینده انسان را همین کتاب میسازد هر قدر که انسان دوستی خود را با کتب ها بشتر نماید به همان اندازه میتواند ازه رنگاه دقیقتر باشد و اطراف خود را به صورت درست تر بشناسد زنده گی را برای خود زیبا و زیبا  ترسازد وآینده خود را توسط همین کتابها روشن و روشن تر  ترنماید.


 


 About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160