عوامل توسعه و عقب مانده گی ها

Posted on at


                                      عوامل توسعه و عقب مانده گی ها

در جهان ما دو گروپ از انسانها زنده گی میکنند؛ دسته اول گروپی است که با خیال آسوده و دور از نگرانیهای مادی برای هر چه بهتر شدن زنده گی خود و فرزندان شان میکوشند.

گروپ دوم انسانهای هستند که زنده گی ایشان با فقر و محرومیت همراه است این گروپ که اعضای آن تعداد روبه افزایشی از عموم نفوس جهان را تشکیل میدهند برای گذراندن زنده گی باید با سختی ها ومشکلات فراوان دست و پنجه نرم کنند به سطح کشور ها، گروپ اول تشکیل دهندۀ جوامعی هستند که در اصطلاح به آنها کشور های پیشرفته گفته می شود.

و گروپ دوم کشور های عقب مانده را تشکیل میدهند مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشور های اروپایی مطرح گردید در نتیجه رشد و انکشاف صنعت و تکنالوژی در این کشور ها و تصرف نمودن بازار 

کشور های ضعیف مستعمراتی،باعث شد تا درمدت کوتاه فاصله بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده کشور های پیشرفته (یا توسعه یافته) و کشور های عقب مانده (یا توسعه نیافته) در جهان بوجود آیند تنها کاری که میتواند کشور های عقب مانده را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهد عبارت از صلح و آرامی میباشد که در پهلوی آن علم و دانش نیز ضروری میباشد. About the author

160