غم زده گان زندگي

Posted on at


خداوند متعال وقتي انسان را آفريد مواردي را هم بخاطر آزمايش آن آفريده كه صبر بنده خود را در وقت و زمان هاي متفاوت بيازمايد٬ وبخاطر يكه احساس ميهن دوستي در وجود مردم زنده گردد. براي مردم يك كشور غم هايي را داده كه مردم كشور مكلف اند تا با يكديگر همكاري وغمشريكي نمايند. "كشور عزيز ما افغانستان" يكي از جمله كشور هايي است كه هميشه با درد و رنج هاي بيشماري دوچار بوده است, اين غم ها باعث شده بيشتري از كودكان والدين خود را از دست داده يتيم شوند, يا زنان بيوه شوند وبي خانه شده باشند,بسياري از مادران فرزندان عزيز خود را از دست داده باشند.


مي توانيم بزرگترين اين مثال ها را استحمار شوروي، تجاوز انگيلس ها، استحمار افغانستان توسط همسايه گان و اقتشاشات داخي و خارجي كشور بوده است، نام ببريم كه افغانستان را به بسياري از بحران ها كشانده است، ولي مردم غيور و شجاع كشور ما هيچ وقت تسليم نشده و در هر تن گناه هاي زنده گي در كنار يكديگر با اين مشكلات مبارزه نموده اند.ولي خداوند بزرگ باز هم مردم ما را در يك جدال بسيار بزرگ و مشكل قرار داده تا دوباره صبر و همت مردم كشور را مورد امتحان قرار دهد، كه اين امتحان بزرگ عبارتند از لغزيش زمينی که در ولايت بدخشان اتفاق افتاده بود, اين لغزيش زمين باعث كشته شدن تخمينا 2700 نفر و تخريب شدن 300 خانه شده است. كه در تاريخ افغانستان و بدخشان طي ده دهه اخير بي سابقه بوده است و در اين نقطه خطیر زنده گي بايد مردم افغانستان دست به دست هم داده تا بتوانند دوباره از اين تنگناه جان سلامت بدر ببرند. پس واي! بركساني كه تمام وقت خود را صرف امور دنيوي نموده و به اخروي خود هيج توجهي نمي نمايند، و افسوس به كافران كه با ديدن اين نشانه هاي خداوند متعال باز هم بر او ايمان نیاورده و سركشي مينمايند.در نتيجه تعداد زيادي خانه ها در بدخشان ويران شدند و مردم زيادي جان هاي عزيز خود را از دست داده اند، و خانه هاي مردم ولايت بدخشان را به ماتم نشانده است. هر اتفاقی که از طرف خدای پاک بوقوع میپیوندد بدون حکمت نیست و درین اتفاق هم حتما حکمت خداوند نهفته است و خود خداوند به کار های خود بهتر میفهمد. فقط ما برای باز مانده گان این حادثه دلخراش و کسانیکه عزیران خود را از دست داده اند صبر جمیل از بارگاه خدای متعال تمنا میکنیم و از مردم افغانستان و توانمندان آرزوی همدردی با هموطنان (مردم بدخشان) آنها هستیم. خدایا!!! تو ملت ما را سرفراز داشته باش و آنها را از تمام بدی ها و خطر ها در امان خود نگهدار.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


کریمه ولی زادهAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160