صلح یعنی اسایش وآرامش

Posted on at


در دیده گان من صلح اشتی٬ ارامی و توافق را گویند.انسانها همگی بدون اقلیت واکثریت به صلح نیاز دارند،چرا که با وجودش در هر جای به مردم اسوده گی وخوشحالی ارزانی می دارد٬ وهر گاه مردمان اسوده و خوشحال باشند وخیالی ارام داشته باشند؛ برای خود٬ خانواده ومملکت خود خدمتی خوب انجام داده می توانند.


وطن عزیزمان نیازمند صلح است،سالیان دراز ظالمان متعدد در جاهای متعدد بر ما ظلم فراوانی روا داشتند وجنگ های فراوانی را بر ما تحمیل نمودند.افغانستان این خانه ئ بزرگ وزیبا؛خانه ئ تمامی افغانها است،خانه ای مملو از انسانهای رنگارنگ با ملیت های رنگارنگ،افغانها هم حق دارند تا در خانه ئ خویش به ارامی زندگی کنند و مشکلات خویش را از راه جرگه حل وفصل نمایند ویکدیگر را به مثل دوست و برادربپذیرند.در فضای مملو از صلح می توان تحصیل کرد واموخت وپیشرفت کرد٬ واز همه مهم تر ویرانی ها را اباد ساخت و در ترقی و پیشرفت کشور خود سهیم شد.زندگی اجتماعی انسانها،زندگی که سراسر شادمانی و خوشی وارامی در پی دارد. در اینده لازم این است که تمامی افراد جامعه از مفهوم صلح اگاه باشند.صلح می تواند در نتیجه ئ سلوک و رفتار نیک مردم پدید اید که همه با محبت و رفتار نیک بر دیگران نگاه کنند با هم نوعان خود خوب رویه نمایند.جون در فضای صلح است که همه چیز خوب صورت می گیرد.بنابراین انسان باید صلح را در خود وخانواده اش عملی سازد ومزایای انرا در زندگی فردی واجتماعی اش درک کند،کردار وگفتار ورفتارش را قسمی سازد تا منحیث عضوی مفید،همکاری نیک و با عاطفه در جامعه حضور یابد وجنگ٬ نزاع و خشونت تباهی یا به بار می اورد.پس ما باید در جامعه مان بذر خوبی و مهربانی و صلح را بکاریم، از اینجا است که انسانها از برکت ان زندگی ارام و سعادتمند را نصیب می شوند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat


سعیده ساداتAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160