تماس های فرهنگی

Posted on at


                                                   تماس های فرهنگی

تماس یا ارتباط به معنی عام عبارت است از انتقال مفهوم به کمک و استفاده از سمبول ارتباط یا تماس جریانی است که شخص یا گروپی دیگر را از احساساتش در بارۀ موضوعی باخبر کند تماس ها از راه های بسیار گوناگونی صورت می گیرد (از را تصاویر موسیقی،نشانه های ریاضی حرکات دست حالت چهره یا حتا ضربه های بدنی) ولی رایج ترین شکل تماس در جامعه بشری نظام نماد های گفتار یا نوشته است که ما آنرا زبان می نامیم.

جامعه مجموعه از افراد است که در محیط مشترک زنده گی میکنند و نهاد ها، فعالیت ها و منافع مشترکی دارند ولی اگر آنها به ترتیبی با یکدیگر ارتباط برقرار نکنند نمی توانند از منافع مشترک خود با خبر شوند و یا به هدف مشترک خود برسند پس نتیجه گیری ساده است: نبود ارتباط و تماس یعنی نبود جامعه.

فرهنگ روش کلی زنده گی مردم و دربر دارنده رسم و رواج ها، نهاد ها عقاید وارزش های جامعه است فرهنگ به حیث یک نیروی پیوند دهنده عمل میکند و با خصوصیات که دارد.

 

 مردم را از نظر عقاید و عنعنات مشترک از طریق انتقال، ذخیره اشاعه و توسعه فرهنگ با هم پیوند می دهد اگر فرهنگی با فرهنگ های دیگر تماس داشته باشد بر اثر اشاعه (ترویج) یا استقراض فرهنگی دستخوش تغیر فرهنگی میشود.About the author

160