نماز بخوانید تا موفق باشید

Posted on at


نماز کلید جنت است ، نماز بهترین راهیست برای بدست آوردن کلید جنت ، نماز ارتباط بنده را با خدا بر قرار میکند ، نماز انسان را خدا شناس میکند ، نماز تمام بدی های دنیا را محو نموده و خوشی ها را وارد زندگی مان میسازد ، نماز به دلها نور ایمان میبخشد ، نماز دلها را مهربان و با رحم میسازد ، نماز محو کنندهء بدی هاست در بین انسانها ، نماز پیوند ها را مستحکم میسازد ، نماز کینه و کدورت را از دلها پاک میسازد


 


در خانه یی که نماز خوانده شود آن خانه و اعضای خانواده از هر لحاظ زندگی خوبی خواهند داشت ، چراکه اگه انسان با دل پاک و با اخلاص نماز بخواند با خدا نزدیک شده و خداوند او را از هر مریضی و هر مشکل مصؤن نگهمیدارد و او را یک بندهء پاک و با تقوا میداند ، نماز انسان را از ارتکاب اعمال بد نجات میدهد ، انسان با نماز ترس از شیطان ندارد که مبادا اسیر وسوسه های شیطان شود ، نماز نجات دهنده و یاری کنندهء ماست و یگانه راهیست که توسط آن میتوان به خدا نزدیک شد


 


انسان با نماز را خداوند (ج) همیشه کمک میکند و اگر کدام وقت در گیر مشکلی شود خداوند (ج) او را کمک نموده و مشکلاتش را حل میکند ، در روزی انسان با نماز همیشه خداوند (ج) برکت میاندازد و او را دوستدارد و در روز قیامت او را در زمرهء بنده گان نیکو کار و با تقوای خویش قرار میدهد


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/219753/219753About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160