رسیدن به آرزوها

Posted on at


چندسالي است كه آرزويي در دل مي پرورانم.امارسيدن به آن برايم ناممكن شده است.يك روزكه دلم ازانتظار كشيدن خسته شده بود،باخودم گفتم حركت ميكنم وچشمانم را مي بندم، به هركجايي كه رسيدم وچشمانم را بازكردمآنجانقطه پايان انتظارمن است. چشمانم رابستم وبه خواب عميقي فرورفتمرفتم و رفتم تالحظه يي كه چشمانم را بازكردم وخودرادرميان عالَمي ازسبزه وگل وشگوفه هاي سفيدرنگ را ديدم.برايم اين مكان ناآشنابود.هرچه فكر ميكردم نميدانستم كجا هستمتااينكه رسيدم به يك درخت بزرگي كه شاخه هايش آسمان را وريشه هايش تمام زمين را فراگرفته بود. به اوسلام كردم وگفتم: آياممكن است برايم بگويي دركجاهستم؟ باصدايي پرازلطافت ومهرباني شروع به سخن گفتن كردوگفت: عزيزم به دنياي آرزوهاي بزرگ وناپيداخوش آمدي! چه آرزويي كردي كه خداوندتورابه اينجا فرستاده است؟ گفتم: مگراينجا چگونه جايي است كه آرزوي بزرگ مي خواهد؟ درخت با تبسم شيريني گفت: زيبايم! اينجامكان آرزوهاي ناپيداست.هرآرزويي كه بزرگ باشد دراينجا پيدامي شودباخوشي زيادبرايش گفتم: آري، من هم چنين آرزويي دارم. پرسيد: چگونه سر ازاينجادرآوردي؟ گفتم: امروزازانتظاركشيدن خسته شده بودم،به خدايم گفتم الهي توكه مهربانترين مهربانان هستي؛تو كه قدرتمندترين قدرتمنداني ،كسي هستي كه كه برايم وعده كردي كه هرگاه من آرزوكنم توآنرا برآورده ميسازی،چندسال است كه آرزويي دارم وتوآنرا برآورده نمي سازي! تاكي بايد درانتظاربمانم؟ چشمانم را بستم وحركت كردم تااينكه سراز اينجادرآوردم


درخت گفت: خداوندتورابسيارزياددوست داردچون تورا به آرزويت رسانيده است.حال بگو چه آرزويي داري؟ باغرورجواب دادم: نمي توانم بتو آرزويم را بگويم چون رازم را به بزرگترين رازنگهدارجهان گفته ام. درخت لبخندي زد وگفت: اينجاجايي است كه كسي نااميد برنميگردد،پس توهم سپاس خداوندرا بجاي آوركه اينقدرعزيزت داشته ونعمات بيشماري را برايت ارزاني كرده است وتورا به آرزويت رسانيده است


باآواز قناري داخل قفس اتاقم ازخواب بيدارشدمحس عجيبي داشتم. دردلم يك خوشي موج ميزد.انگاربه دلم بشارتي الهام ميشد كه به آرزوي ديرينه ام خواهم رسيد.بله، اين حق آدمي است كه به آرزوهاي نيكش برسدچون اين حق را خداوندبه انسان داده است.انسان هم مي بايست براي رسيدن به آرزوهاي بزرگش همت بزرگ ومردانه داشته باشدودرهيچ لحظه اي خداوند مهربان را فراموش نكند.هرقدرآرزو وآرمان بزرگ باشدبه همان نسبت بايد قدمهاي راسخ تربرداشت تارسيدن به آنهاآسانترشودAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160