رسانه ها

Posted on at


رسانه های تصویری در دنیا بسیار زیاد است و این رسانه ها تمام اطلاعات را به مردم از طریقه ها مختلف می آموزاند وتمام این کار ها و فعالیت ها رسانه های تصویری تنها در اطلاع رسانی به دیگران خلاص نمیشود بلکه داری بر نامه های زیاد برای انکشاف ذهن انسان ها دارد مانند برنامه های علمی، تفریحی، خانواده گی و نمایش حوادث و رویدادها، درامه ها،سریال هاو فلم های مختلف نیز شامل کار رسانه های تصویری مهم است که در سراسر جهان وجود دارد. .                                                                                                    


تمام کارکرد های همه ی رسانه ها و از جمله رسانه های تصویری و تماشای آن داری فواید و مضرات است که از جمله تماشای تلویزیون که هم داری برنامه های مفید و هم داری برنامه های مضر است و باید دولت کوشش کند تا ار پخش برنامه های مضر مثل سریال های مضر و بی فواید جلوگیری کند و از جمله بزرگترین منبع پخش خبر است و اخبار را به صورت مستقیم برای مردم پخش می کند وبرنامه های ورزشی و برنامه های تفریحی برای اطفال نیز از طریق تلویزیون میتوان نگاه کرد.


                                                                   


می توان گفت تلویزیون یک درس گاه است و درس های مختلف مانند قرآن و تجوید، آشپزی،خیاطی . هنر های دیگر آنرا میتوان ببینم و بشنیم و از آن استفاده ها زیادی بکنیم.و بسیاری علوم دیگر را نیز میتوان ازطریق تلویویزن و برنامه های تعلمیی آن بیاموزم وهمچنان تدریس های زیادی و تجربه و آزمایش ها را می توانیم از طریق تلویزیون بی آموزیم.و بخصوص زنان و دختران می توانند در آموزش آشپزی،خیاطی،نظافت و حرفه ها از برنامه های تلویزیون استفاده کنند و از همان طریق یاد بگیرند.  


        


 


 About the author

160