حقوق پدر و مادر

Posted on at


خداوند متعال به تمام انسانها دستور میدهد که به والدین نیکی وخوشرفتاری نموده و در برابر شان از تحمل و فروتنی کار بگیرید و کلمات رنج آور را مانند (اف) در مقابل شان به کار نبرید و سخنان نرم و پر از احترام را در مقابل شان به کار ببرید.زیرا پدر و مادر حق والای بالای فرزند شان دارند ونباید بالهجه و شیوه خشن و درشت با آن ها سخن گفت.همانطوریکه انسان مکلف است عبادت و بنده گی خداوند خود ا به جای آورد وهمچنین مکلف است که نیکو کاری پدرومادر خود را بکند زیرا پدر و مادر اند که درتعلیم و تربیه فرزندان شان رول مهم دارند و بر تمام مسلمان ها لازم است تا که در مقابل این نیکی والدین شان احسان نماید و احترام آن ها را به جا آورد و از اوامر شان فرمانبرداری نماید.و همچنین احسان نیکی با والدین وجیبه دینی و انسانی است و احترام والدین تنها به گفتار نمی شود بلکه باید احترام آن ها از طریق گفتار و کردار باشد و باید همیشه همراه شان با مهربانی و خوش خلقی رفتار کنید و کارهای که باعث آزار و اذیت شان می شود انجام ندهید زیرا همین پدر و مادر هستند که تمام سهولت های زنده گی را برای شما آماده و فراهم می کنند و رنج ها و مشقت های زیادی را متحمل میشوند پس تمام فرزندان باید حتی در وقتی که عصبانی هم هستند در مقابل پدر و مادر خود نافرمانی نکنند و از حرف های ناسزا و زشت به کار نبرند وهمیشه کارهای را انجام دهند که باعث رضایت و خوشنودی والدین شان گردد.و در اخیر اینکه تمام فرزندان باید احترام والدین خود را بکنند چون که پدر و مادر بهترین نعمات خداوند می باشند. About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160