تفکرات روز وفلم انکس

Posted on at


 


فلم انکس به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی که دارای کاربران زیاد در بیشترین ممالک جهان است نقش عمده ی را در باز شدن وپرورش تفکرات روز ایفا میکند .


شبکه اجتماعی فلم انکس در افغانستان تاثیرات موثری را در عرصه رشد ذهنی وتفکرات وبلاک نویسان این حوزه داشته است .فلم انکس درافغانستان برای دانش آموزان زمینه استفاده وآشنایی با تکنالوژی روز را فراهم ساخته  .بیشتر  دانش آموزان مکاتب  درقدم نخست با طرز استفاده از برنامه های اجتماعی انترنتی وتکنالوزی روز آشنایی حاصل نموده اند این در حالیست که زمینه آموزش تکنالوژی نوین وشبکه های اجتماعی برای بانوان در افغانستان میسر نیست ودشوار است . فلم انکس بامساعد ساختن زمینه یادگیری در داخل مکاتب برای دانش آموزان این دشواری را سهل ساخته است .


مهم ترین بخش فلم انکس بلاک یا همان مقاله نویسی است که کاربران به آن میپردازند در افغانستان بلاک نویسی آنقدر در بین مردم مروج نیست یا بهتر بگوئیم با آن آشنائی درست ندارند وطرز استفاده درست از آن را نمی دانند .وفلم انکس در شناساندن ومعرفی وبلاک نویسی نقش بارزی را ایفا نموده است حال دانش آموزان مکاتب در افغانستان بلاک مینویسند ودیدگاه ونظرات خود را با دیگران شریک میسازند .


نکته مهم در نوشتن بلاک اینست که باید مطالب نوشته شده از خود شخص باشد یعنی دیدگاه ونظرات خودش در مورد مسایل باشد واین در باز شدن وبلند رفتن سطح تفکرات بلاک نویسان تاثیر فوق العاده ای دارد .چون برای نوشتن یک بلاک شخص از فکرخود استفاده میکند .تمام آنچه که در ذهن اش است وتفکرات درونی خود را مینویسد ودیگران میتوانند آن  را بخوانند یعنی شخص میتواند آنچه را که فکر میکند با همه درمیان گذاری کند به این ترتیب اشخاص در قدم نخست با یکدیگر معرفت حاصل مینمایند .وبا طرزتفکر همدیگر آشنایی پیدا میکنند . واز طرفی باخواندن نوشته های یکدیگر سطح آگاهی ومعلومات شان درمورد مطالب بلند میرود .من به عنوان یکی از کاربران فلم انکس این زمینه برای من مساعد شده تا بتوانم افکارم را وآنچه را که درمورد زندگی ,جامعه وکشور خود بکرمیکنم به رشته تحریر در آورم وبا همه شریک سازم واینکه میتوانم از نظرات دیگر بلاک نویسان در بلند بردن سطح آگهی خود استفاده کنم .


ودیگراینکه بیشتر کاربران میکوشند تا از حوادث ومطالب روز آگاه شوند ودر مورد آن در بلاک خود نظربدهند .واین در بلند  بردن سطح فکر وآگاهی از مطالب روز خیلی تاثیر گذار است .


وباید کوشید تا در حفظ فلم انکس که در راستای آگهی وآموزش دهی نسل تحصیل یافته بوجود آمده است سهم فعال داشته باشیم. About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160