همدردی

Posted on at


همدردی یگانه عامل حس انسان دوستی میباشد همدردی کردن باعث کم کردن مشکلات و حل مصالمت آمیز برای مشکل خواهد بود. همدردی کردن در دین مقدس اسلام روا داشته و مسلمانان این وظیفه انسانی را باید ادا کنند. همدردی یگانه رمز موفقیت یک جامعه را نشان میدهد٬ بطور مثال اگر در یک فامیلیک عضو خانواده بمیرد پس افراد و اقوام به خانه او رفته و برای اعضای فامیلش تسلیت عرض میکند٬ و یا در یک فامیل کدام شادی ویا خوشی رخ دهد باز هم باید اقوام آنها برای تبریکی گفتن به خانه آنها برود و برایشان تبریکی بگویند.

پس همدردی کردن یک کار پسندیده و خوب میباشد و همدردی در یک جامعه باعث یک جامعه سالم وبدون ترس وحراس میشود٬ همدردی کردن با اشخاص وافراد جامعه باعث کم شدن درد ها وغم های آن ها میشود. واگر این همدردی فردی یعنی بین دو یا بیشتر باشد٬ پس باید آن اشخاص قابل اعتماد و صادق باشند و صادق بودنش نباید در ظاهر باشد باید در باطنش باشد همدردی کردن موجب میشود که همان شخص آرام و راحت شود.      ماننداینکه می گویند: "بنی آدم اعضای یکدیگر اند" پس این مفهوم را افاده میکند.

انسانها مانند یک درخت با هم وابسته وارتباط دارند که اگر همان درخت به آن آب نرسد پس سبب خشک شدن آن میگردد٬ انسان ها هم مانند همان درخت است اگر کسی از غم و شادی کسی باخبر نشود و با آنها همدرد نکند. پس باعث پراگنده گی افراد واشخاص در جامعه میشود٬ مانند اگر یک عضو آید به درد نماند عضو دیگر را راحت پس منظور از این است که اگر یک عضو جامعه یا خانوده کدام مشکل دارد پس باید افراد دیگر راحت نباشد.

واگر کسی خود را از دیگران خود را بلند تر میداند و به غم وشادی کسی شریک و همدرد نباشد پس مطمعناً وقتی باز که آن به مشکل بر بخورد٬ نباید منتظر باشد که کسی به آن کمک خواهد کرد و گوید هر چیزی به خود می پسندی به دیگری هم روادار.

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post                                                               

نسرین رسالت

http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post

 About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160