پنج دشمن آموزش, پرورش و رشد اقتصادی

Posted on at


آموزش و پرورش گام های لازم را برای فراهم آوری دانش, اعتماد بنفس و شایستگی در یک فرد فراهم میکنند. سرمایه گذاری در این بخش مهمترین نوع سرمایه گذاری در زندگیست که هرگز ناامیدکننده نخواهد بود, هدر نخواهد رفت و تاریخش سپری نخواهد شد.متاسفانه همه از این شرایط و فرصت برخوردار نیستند که از توانایی و ظرفیت خدا دادی شان استفاده کنند. به اساس آنچه که من میدانم میتوان پنج دلیل را برای  این موضوع یافت.  1. کسانیکه غذای کافی برای زنده ماندن ندارند, هرگز نخواهند توانست نیرو و زمان خود را در راه مکتب سپری کنند. تعداد زیادی از دانش آموزان به مدرسه پیوسته بخاطر سوء تغذیه مزمن نمیتوانند به اندازه کافی موفق باشند. 


  2. به اساس یک مطالعه که اخیرا توسط سازمان خیریه بریتانیایی "از کودکان محافظت کنید   Save The Children ” انجام شده است   به وضوح نشان میدهد که کودکان سوء تغذیه معمولا کوچکتر و ضعیف تر رشد میکنند و مغزشان بسیار وقت ها به اندازه شاید و باید نمیتوانند که رشد کنند.

  3. آنها تمام تلاش خود را صرف زنده ماندن میکنند, بنا آموزش نقش کمتری در زندگی شان دارد. در این مورد باید در تمام کشورهای پیشرفته و توسط همه قدرت های سیاسی رویش غور و بحث صورت گیرد.


  4. تعداد از خانواده ها برای اینکه فرزندانشان کار کنند و درآمد آور خانواده باشند در مقابل رفتن فرزندانشان به مدرسه ایستادگی میکنند.

  5. البته در مقابل,  تعداد سازمانهای خیریه پیوستن این دانش آموزان به مدرسه را یاری میکنند و در مقابل پیوستن شان به درس به خانواده های شان پول میپردازند.

  6. در بخش های زیادی از مناطق روستایی در سرتاسر جهان مدرسه ها در جاهای دور از دسترس تعداد زیادی از دانش آموزان واقع شده اند. در چنین شرایط آموختن یک امتیاز بزرگ و مشکل ایست که راه حلش را به آسانی نمیتوان یافت. بسیار وقتها سیستم حمل و نقل دچار مشکل است و دولت هاییکه بخاطر کمبود منابع نمیتوانند برای تعداد محدود دانش آموزان مدرسه های اضافی بسازد را میتوان به وفرت یافت.

  7. به اساس گزارش سازمان آموزشی, علمی و فرهنگی سازمان ملل, در اثر فعالیت تعدادی از سازمانهای خیریه خصوصی تعداد دانش آموزان دور از مدرسه به پنجاه و هفت ملیون در سرتاسر جهان کاهش یافته است. با این هم راه درازی تا صفر کردن این رقم باقی مانده است.
About the author

160