بهترین روش برای شاد زیستن!!!!!!!!!

Posted on at


زنده گی زیباست!


درست است که  دارای فراز ونشیب های فراوانیست اما خود انسان میتواند بهترین راه و روش ها را برای


یک زنده گی آرام می تواند گام های زیادی را جهت بهبود وضع زنده گی یک خانواده ویا یک فرد جامعه بر


داردمهمترین اصل شادزیستن ،خوشبخت زیستن وآرامش یک خانواده است واتفاق واتحادی که بین شان حکم


فرماست اگر یک انسان واقعا به انسانیت خویش واینکه چه و به خاطر چی به این دنیا قدم گذاشته وهدف از


خلقت او چی بوده را واقعا درک کند آنگاه پی میبرد که باید چیگونه آنطوریکه باید زنده گی کند.در قدم اول مسؤلیت شناسی او درقبال جامعه وخانوادهِ او باعث میشود تا افکار مثبت نسبت به هر انسانی


در ذهن او خطور کند که این خود سبب بهبود نظام خانوادهِ وی و هم جامعه که در آن زنده گی میکند می


شود اخلاق نیک فرق نگهداشتن دربین اولادها،رفتارنیک،کردارنیک وغیره که اینها همه برگرفته شده از


سیرت نبی اکرم «ص»است اگر انسانی واقعا رسول الله«ص»راکه بهترین وکاملترین انسان روی زمین


بودندرا الگوی خویش قرار دهد و از سنت شان پیروی کند هیچ گاهی دچار مشکلات و سختی ها نمیشود


چون راه وروشی که ایشان بامردم داشتند و اخلاق نیکی را که دارا بودند باعث آن شد تا شخص کافر به


زودترین فرصت به اسلام روی بیاورد.


 پس اگر یک انسان از روش این شخصیت گرانبها در زنده گی خود استفاده نماید همیشه خوشبخت بوده و


میتواند با تمام مشکلات و دشواری های روزگاربه آسانی مبارزه نموده و زنده گی خوب و سرشار از شادی


را در خانواده خویش به ارمغان بیاوردخداوند«ج»به همه ما توفیق دهد تا بهترین روشها را برای یک زنده گی


خوب انتخاب نماییم که همان راه و روش آن ابر مرد نخبه جهان است.
About the author

160