بزرګترین آرزوی تان چی است

Posted on at


 


اګز بدانید که شما به وسیله نیروی فکر دارای چی قابلیتهای فراوانی هستید چه می کنید؟برای رسیدن به آرزوهایتان آیا از این نیرو بهره می برید؟ګربدانید که قدرت آنرا دارید که هر کاری را انجام دهید،آنوقت برای رسیدن به حقایق چی اقدامی می نمودید؟آیای از زندګی تان خشنود هستید یا روند آن نارراحت وکسل است؟آیا باور دارید که شما در دست تقدیر بازیچه بیش نیستند؟ولی من به شما به صراحت اعلام می دارم که این موضوع صحت ندارد،چراکه شرایط وقوانین را شما ترتیب می دهید


.


اصلآ باور نمی کنم که شخصی بګوید من تواناای یا قابلیت ندارم،همه ما می توانیم آرزوها ورویا های مان را به واقعیت تبدیل نمایم ،شرط این است که بدانیم از کدام طریق راه را باید پیمود ویا باچی ابزار های خود را مشغول ساخت تابه حقایق رسید،کلید تمام این مسایل در خود هدایتی است یعنی همه چیز از شما شروع می شود


.


تمام انسان ها به یک آګاهی واطلاعات مشترک سهیم هستند.هر انسان که بالاتر یا فراتر از اندیشه هایش پرواز کند ودر دنیای اندیشه وتفکر سیر وسیاحت نماید،مسلمآ به آزادی فکر خواهد رسید.در هر زمانی می تواند بداند که به سر خود یا سایرین چه مشکلات پدید خواهد آمد.انسان که به اندیشه وعرفان آګاهی یابد وافکارش منور ګردد خود را چنان حس می کند که در متن ماجراها قرارداردالهام می ګیرد واقعیات را بیان می دارد.تنها رمز موفقیت او این است که اندیشه هایش را فراتر از مسایل روزمره به کار ګرفته است ومی ګیرد......هرکس در نوع خود حالت از دکاوت کایناتی است که در قالب جسم دیده می شود


.


به راستی نیز این ګونه است ما هرکدام مان چون ماهی سیال در دریای هستیم که مدام پیش می رویم در یای بی کران اندیشه ها وافکار مارا احاطه کرده است وا انسانها چون ماهی در آن غوطه ور هستیم.اګر در برابر رنګها،جلوه ها،پستی وبلندیها،کوره راهها وپیچ ها ګم نشویم تا سر منشا خلایق پیش خواهیم رفت.اګر به بازی ماهی نګاه کنید ،به رای العین در خواهید یافت که ماهی هم چنان تشنه مبدا وجود خود ودلیل حیاتش است وبه دنبال آن می رود.انسان والا ومتفکر نیز چون ماهی در دنیای اندیشه چنان تشنه کام حریص به منشا خلقت پیش می تازد که خود را در میان دریا صاف وپاک وبدون آلایش از رذالتها وکژیها می بیند ودر آن حال است که همه چیز برایش آشکار وخود بر هر چیزی وقوف می یابد واز آنها الهام می ګیرد واز حوادث ورویدادها مطلع می ګردد.160