اما،براستی عشق چیست؟

Posted on at


اما،براستی عشق چیست؟
به چی میتوان گفت عشق اصلا عشق چیست. زمانیکه کلمه عشق داخل هر خانواده شنید ه شود خانواده ها احساس می کنم که فرزندان آنها اشتباه می کنند.چرا؟ این کلمه عشق برای آنها حرفی است که نباید گفته شود.در حالی که هر انسان در وجود ش عشق است بدون عشق هیچ انسانی زندگی کرده نخواهد توانست.البته زندگی می کنند اما به طور درست نه. 


هر وقت از عشق صحبت شود همه گی فکر می کنند فقط دوست داشتن یک پسر همره با یک دختر است.در حالی که فقط همین را ما نیتوانیم بگویم. چیز های زیادی است در زندگی یک انسان که برایش خیلی با ارزش است واحساس عالی میتوان داشت با موجودیت آنها.
تا وقتی عشق در وجود انسان نباشد نمی تواند در هر کار موفق شود. چون باید هر کاری که می کنند آنرا با عشق وعلاقه شروع کنند آن وقت است که میتواند به قله های بلند به رسد.هر کاری که بدون عشق وعلاقه شروع شود پایان آن خوب نخواهد بود.
پس باید اول این را بفهمم که عشق تنها دوست داشتن دختر وپسر نیست.بل انسان میتواند به هر چیزی که علاقه داشته باشد به آن عشق بورزند وبا عشق وعلاقه آنرا پیش ببرد.انسان های که دارای اهداف اند وبه قله های بزرگتری رسیده اند آنها در زندگی خود به هر چیزی که دوست داشتن به همان عشق ورزیده اند وآنرا با یک اهدف خیلی خوب پیش ببرند.
عشق تنها به دوست داشتن خلاصه نمیشود ما میتوانیم عشق به زنده گی، عشق به انجام کاری، عشق به مطالعه داشته باشیم حتی بشتر از این. داشتن عشق خلاصه نمیشود به دوست داشتن پس حالا یک کمی فهمیدیم که عشق چیست پس از این بد میتوانیم ما عشق به زنده گی عشق به وظیفه عشق به فرزند و عشق به انجام دیگر کار ها داشته باشیم.از این بد هر کاری که دوست داشتیم انجام بدهیم آنرا با شوق و علاقه خیلی خاص آنرا شروع میکنیم تا آخر آن کار برای ما خسته کن نشود.
عشق ورزیدن به انجام کار میتواند انسان را وادار بسازد تا آن کار را بهتر و بهتر تر انجام دهد و شوق و علاقه آن بشتر شود. اما متاسفانه در جامعه ما کلمه عشق مفهوم دیگری میرساند.


 About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160