رابطه پول و شادمانی

Posted on at


بعضی ها به این باور اند که زنده گی را پول میسازد . یعنی میتواند پول شادمانی را بوجود آورد  و  همیشه خود را به این باور عقیده کردند که پول قادر است و یا هم  میتواند خوشبختی ها را بوجود آورد. و اینکه اگر پول داشته باشیم خوشبختی ها را هم میتوانیم داشته باشیم . همیشه به این فکر اند که ما هیچ مشکلی در زنده گی خانواده گی خود نداریم ،یعنی جار و جنجال های خانواده گی از تمام حسس زنده گی خود راحت هستیم به جز اینکه بی پولی یعنی مشکل خود را بی پولی میدانند و همیشه آه میکشند که اگر ما پول و یا اینکه ثروت داشته باشیم شاد ترین و خوشبخت ترین آدم دنیا به حساب می آیم.امروزه مردم پول را ملکه ذهن خود قرار داده اند و این کلمه را در فکر خود میدوانند که ما بیشتر و بیشتر از آنچه که در دسترس ما قرار دارد، نیاز داریم. این کلمه نه تنها خوشبختی را نمیتواند بوجود آورد بلکی باعث میشود که به آنها افسرده گی ایجاد شود و همیشه سبب میشود که آشفتگی داشته باشند هرقدر که انسان خود را از درون بیچاره حس نماید به همان اندازه میتواند آشفتگی در خود بیفزاید و چهره غمگین را برای خود انتخاب کند.
پول هیچ رابطه با شادمانی نداشته و زنده گی را نمیتواند کلاً پول بسازد وقتی دنیا از ما باشد ولی ما صحتمندی نداشته باشیم آن پول های که داریم نتواند درد ما را علاج کند آن پول ها به چی درد شخص میخورد  تازه سبب میشود که آن شخص را بیچاره تر نماید


.


زنده گی بر اساس پول استوار نبوده بلکی رابطه مستقیم با شادمانی و صحتمندی دارد یعنی زنده گی بر اساس این دو میتواند استوار باشد وقتی این دو باشد باز پول هم میتواند در اینجا کدام کاری مهمی ایفا کند درغیر آن نمیتوان گفت پول شادمانی را بوجود میآورد و زنده گی را بهتر مینماید و تا وقتی شادمانی و صحتمندی نباشد پول به درد انسان نخورده و نمیتواند زنده گی شخص را خوش بسازد


.
پول احساس خوشی، شادکامی و شادمانی ما نخواهد بود درست است که پول در زنده گی نقش مهمی را در دست دارد و لی خوشی، شادکامی و شادمانی ها را نمیتواند بوجود آورد بلکی هر چه در باره نداشتن آن فکر کنیم بشتر آزرده خاطر خواهیم شدبه هر اندازه که ما در خود احساس پوچی کنیم ، احساس نا داری کنیم و احساس دوری از پول را نماییم  به همان اندازه نیاز مندی های ما بشتر و بشتر خواهد شد.چرا که میتوانیم شادی ها را بدون وقفه بدون اینکه پول داشته باشیم در خود جستجو کنیم. ولی نمیتوانیم با داشتن پول و بدون خوشی، شادی ها بدون وقفه در خود جستجو کنیم
About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160