حجاب

Posted on at


یکی از خصوصیات زنان مسلمان حفظ حجاب شان است که برای مسلمان واقعی بسیار مهم و با ارزش است و بهترین صفت مسلمان می توان گفت حجاب وی است که باید تمام انسان ها حجاب خود را رعایت کنند و بهترین حجاب زن مسلمان چادر است چون وقتی چادر می پوشد تمام بدن وی را می گیرد چون از نظر دین مین اسلام هم بسیار مهم و با اهمیت است و خداوند (ج) هم تمام زنان را به حفظ حجاب امر کرده است و تمام زنان و دختران باید از این امر خداوند(ج)پیروری کنند و به آن عمل کنند.در حقیقت زیبای زن مسلمان هم به حجاب وی است و برای زن مسلمان بسیار زیبا و با ارزش است ولی کسی که به خداوند باور دارد ولی در قسمت حجاب خود توجه ندارد باید کوشش کند که در قسمت حجاب خود بسیار کوشا باشد تا که بتواند ایمان خود را تکمیل کند و یک انسان که با تمام وجود خود به خدا باور دارد و برای مراعات حجاب خود بسیار کوشش می کند چنین انسانی داری ایمان و اعتقادات کاملی از دیدگاه اسلام استپس وقتی که زینت یک زن مسلمان حجاب وی است باید وی تمام کوشش خود را بکند تا که بتواند این زینت با ارزش خود را حفظ کند هیچ وقت از دست ندهد چراکه منزلت زن با حجاب در نزد الله (ج)و پیغمبران بسیار با ارزش است و جای زن مسلمان و با حجاب بهشت است و او همیشه کوشش می کند تا همیشه بتواند حجاب خود را مراعات کند تا از آتش دوزخ نجات پیدا کند.وقتی انسان به خداوند و اوامر و نوای خداوند پاک و بی نیاز پی می برد که می داند که تمام نعمت های خداوند بخاطر ما است و خداوند هم تمام نعمت های خود را در اختیار ما گذاشته است تا ما را امتحان کند یکی هم از جمله آنها حفظ حجاب است که باید تمام مسلمانان به آن عمل کنند.
About the author

160