چه شب زیباییست؟

Posted on at


چه شب زیباییست؟


آنگاه که ستاره های درخشان در تاریکی شب بر روی آسمان عظیم مانند ذره های الماس برقک زده ومی تابند.


چه شب زیباییست؟


آنگاه که مهتاب درتاریکی شب بر روی آسمان عظیم مانند یک عروس زیبا که با ناز وکرشمه اش لبخند نرم می زند. وبا نورش تمام جهان را روشنایی خاصی می بخشد.


چه شب زیباییست؟


آنگاه که نسیم بهاری با آواز دلنشینش شاخه ها وبرگ های گلها ودرختها را به لرزه در می آورد وبا بوی خوشگوارش که به مشام انسان میرسد به جسم وروحش تازه گی وطراوت می بخشد.


گویا این زیبایی ها قسمتی از زیبای های بهشت است که خداوند در این دنیا برای تمام انسان ها باقی مانده است


چه صفایی دارد آن لحظه که انسان در کنار حوض آب زیبا درزیر شاخچه های درختان شراره یی در موجودیت هوای ملایم وبهاری، انسان رو در آسمان نموده وبا تماشای این آسمان تزیین شده با ستاره ها ومهتاب زیبا، در مورد عظمت او تعالی فکر نموده و در این لحظه است که اظهار عبودیت اش را در نزد پروردگارش می نمایددر آن وقت است که انسان به کسی نیاز دارد تا به وی عشق بورزد وبا وی راز ونیاز نماید و در آن وقت، نزدیکترین ویگانه معشوق برای انسان خالق اوست که از تمام حال واحوالش واز همه ی خواسته هایش آگاه است وتنها کمک کننده ویار برای انسان می باشد. درآن لحظه است که انسان دیگر احساس تنهایی ننموده و دوست حقیقی اش را می یابد. ودر آن وقت است که می گوید، خدا یا دوستت دارم، عاشقتمخدا یا به راه راست رهنمایی یم کن!


خدا یا من را در یک لحظه یی از زنده گی تنها مگذار! 


خدا یا عاقبت بخیرم کن!About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160