کشانیدن انتخابات به دور دوم

Posted on at


کشانیدن انتخابات به دور دوم تمام مردم را هیجان زده کرد است و آنها به این تشویش هستند که این بار در انتخابات خلاف کاری صورت نگیرد بیایم وطن خود را از سر بسازیم و ریس جمهور آیند خود را بدقت انتخاب کنیم چون آیند کشور ما به دست آن شخص استدر این انتخابات رقابت بین دو شخص است دکتر عبدالله عبدالله  و دکتر اشرف غنی احمد زی افغان ها بی  صبرانه  منتظر این هستند که ریس جمهور آیند خود را انتخاب کنند بیایم دوستان دقیق فکر کنیم چون وقت کم است و انتخابات رو به نزدیک شدن است پس با دقت کامل ریس جمهور آیند خود را انتخاب کنیمبیایم با هم دیگر دست به دعا دراز کنیم و از خداوند متعال خوبی کشور خود را بخواهیم تا همی ما بتوانیم به آرامی زندگی خود را بکنیم بیایم دشمن های کشور خود را با یاری  خدایی متعال آنها را شکست بدهیم و به پای صندوق رای برویند آیند خود فرزندان خود و کشور خود را بسازیمهمی ما افغانها آرزوی این را دایم که افغانستان کشوری باشد بدون جنگ و همیشه در آن صلح و امنیت موجود باشد همه ما از ریس جمهور آیند خود می خواهیم که با دقت کامل و با یک دلچسپ خاص به وطن ما خدمت کند صلح و آشتی را به وجود بی آورد و اختلافات از میان مردم برداردآیند کشور تنها با یک رای ما نیاز دارد اگر واقعا می خواهیم که وطن ما آباد شود پس بیایند رای بدهند و در رای تان خلاف کاری نکنید وبا سر نوشت کشور خود بازی نکنیم 


 About the author

160