مواد مخدر چیست؟

Posted on at


 


با نام مواد مخدر همه انسان ها آشنایی کامل دارند که بعضی ها آن را بنام مواد نشه آور نیز یاد میکنند.


این ماده زهرآلود که به صحت و سلامتی انسان ها بسیار مضر است انواع و اقسام گوناگونی دارد که منشأ آن از نصوار شروع میشود,نصوار ماده ایست که در وطن ما افغانستان اکثریت مردم به آن آغشته اند حتی در پهلوی مردان زنان نیز نصوار استفاده میکنند و نصوار اولین موادیست که جوانانی که میخواهند به مواد مخدر آغشته شوند نصوار استفاده میکنند.


و بعد آن سگرت است که اکنون حتی طفلان وطن نیز سگرت استعمال میکنند و آهسته آهسته به دیگر مواد های زهرآلود دسترسی یافته و زندگی خود و آینده وطن خود را تباه میکنند.تریاک,هرویین,چرس و پودر از جمله مواد هاییست که به صحت انسان آسیب بسیاری میرسانند  به غیر از اینان دیگر مواد نشه آوری نیز وجود دارد مانند:هشیش,شیشه,کرک و غیره که مواد نشه آور هستند.


در زمان های قدیم مردم افغانستان کشت و کارشان در زمین های زراعتی همین مواد نشه آور بود که اکنون اکثریت زمین های زراعتی را از تهداب خراب نموده است,در اوایل حکومت کرزی امر داده شده بود که تمام زمین های کشاورزی که مواد مخدر در آن کشت شده است ریشه کن شود و کشاورزان با جریمه های مختلفی  مجازات شوند اما با تهدید بسیار این مردم باز هم در زمین های زراعتی مواد مخدر کشت میکنند قسمی که گفتیم زمین های از ریشه خراب شده اند و در بعضی زمین ها که اکنون مواد خوراکه و یا سبزی جات کشت شود به گونه ی تلخ و یا رنگ آن تغیر میداشته باشد که این ها نیز از جمله ضرر های مواد مخدر گفته میشود.


راه های حل و درمان مواد مخدر را در مقاله یی دیگری برایتان به خوانش خواهم در آورد. 


 


نویسنده:اسما ابراهیمی160