ابتدا خود را اصلاح کنید بعد دیګران را

Posted on at


 


آیا این ضرب المثل راشنیدید که ګفته اند .کورعصاکش کوری دیګر شود .سخن رانی که همیشه میکوشد تا دیګران را نصیحت کند وبه راه مستقیم راهنمای شان نماید در حالی که خودش از درون تهی است ونیروهای درونی اش را به کار انداخته است .در نتیجه صحبت های شان چون از دل بر نمی آید .بردل هم نمیشیند .


 


وهیچ اثری هم ندارد .هیچ شنونده ی هم حاضر به شنیدن حرف هایش نمیشود .این ګونه اشخاص تنها خودشان می دانند که شنوندګان تنها صحبت هایشان را میشنوند .این افراد باید اول خود را از افکار وروحیات منفی پاک کنند .افکار وصفات مثبت ونیک را در وجود شان ایجاد نمایند .تا آن وقت همان صحبت ها ورهنمای هایشان به قلب دیګران اثر بګذارد.به هر صورت کور قادر نیست کور دیګری را هدایت کند .


 


در این صورت فردی که باید تعقیر کند خود ما هستیم .اول اینکه بایستی با خود مهربان باشیم .وبه الهامات درونی خود احترام بګذاریم وعزت واعتبار برایش قایل شویم .بعد به این ترتیب صحبت خود را برای دیګران نیز خرج خواهیم کرد.ای انسان خودت اول باطن خود را پاک کن از هر عیب ونقص بعد دیګران را نصیحت کن .بسیاری از انسانها یک عمر به خاطر نصیحت به دیګران میکوشند اما خودشان نمی دانند که اول باید خودرا اصلاح کنند.برای رسیدن به یک شخص با اعتبار که همه به حرف های آن ګوش دهند .باید تبدیل به کسی شویم که قبلا نبودیم .پس در راه ګوش دادن به نصیحت به کسی توجه کن که بر او اطمینان داری .                                               


             


ای خواهر وبرادر مسلمان همیشه اول در عیب خود نظر بینداز بعد عیب دیګران را در مقابل مردم ظاهر کن .چرا که از عیب خود ګذشتن وبه عیب دیګران پرداختن یک ګناه کبیره محسوب میشود .                                                                                                    .


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

160