زکام یا ریزش

Posted on at


انسان بایدبرای اینکه سالم ودوراز مریضی ها زندگی کند.بایداول حفظ الصحه خود را رعایت کند.وباید خود شخص داکتر خود باشد.وخوراکی های که برای اوضررمی رساند.بایدخود داری کند.چون در دنیا مریضی های مختلف وجود دارد.که انسان به آن مبتلا می شود.مانند:زکام مریضی می باشد.که از افرازات وسوزش بینی وعطسه زد ن به همراه دارد.ریزش یا زکام یک مریضی ساری می باشد.وبایدشخصی که زکام است .دستمال را دور دهن وبینی خود را بگیرد.وباید بادیگران خیلی تماس نگیرد.


چون یک نوع میکروب بسیار کوچک می باشد.که به نام «ویروس زکام » یاد می شود.انسان با موسوم وتغیر آب وهواکه گاهی سردوگاهی گرم می باشد.که انسان در اول هر فصل عاد ت ندارد.به مریضی زکام مبتلا می شود.زکام ریزش بسیاری همراه دارد.که از چشم وبینی انسان جاری می شود.وبدن انسان ضعیف می شود.وآب بدن انسان کم می گردد.وبایدمایعات زیادمصرف کند.وخود را تقویه کند.کسانیکه زکام می باشد.بایدنزدیک اشخاص سالم صحبت وبا آنها خیلی نشست وبرخواست نکنند.چون شخص سالم به مریضی زکام مصاب می شود.


وبایدکسانیکه زکام می باشد.باید فامیل اوتوجه به آن داشته باشد.اول باید ظرف های اورا ازدیگران جداکند.ودستمال وجای خواب آنراجدا کند.ویابایداز ما کس استفاد ه کند.کسانیکه زکام می باشد.پی در پی عطسه زده وآب از بینی وچشم وبند ش بینی می شود..کسانیکه زکام می باشد.تب ،سرفه ،نیزدر مریض دیده می شود.وگلودرد،سردرد،کسالت،بی اشتیایی،وجان دردمی باشد.وبایدبه دیدن عیادت مریض رفته شود.چون بسیار ثواب دارد.ودر قرآن ذکر شده است چون دل مریض شکسته می شود.


نیاز به تسلی دادن دارد.وبایدمریض خوشحال وبرای اوامیددرست شدن رابدهید بگویید. توخوب می شوی واورا نا امید نکنیم .وبایدبرای وقایه چندنکات را مر اعات کنیم.گرم کردن بدن درموسوم سرما،پرهیز کردن از غذایی که از مریض می ماند.باید جدا خوداری شود.استفاده کردن از دستمال وجای خواب مریض ،دوری کردن از صحبت کردن از مریض،وباید غذایی مانند :سوپ،شوربا،مایعات برای اوزیادداده شود.وبایداز اول به داکتر مرا جعه کند.واز خوردن دواهای خانگی وگولی بدون نخسه داکترمصرف نکند.


چون شاید به دیگراعضای بدن اوضرربرساند.وبایددرواز های خانه وکلکین های اتاق را باز کند تا هوای آلوده بیرون وهوای تازه داخل خانه گردد.وبهترین کاربرای بهبودآن استراحت ومصرف کردن مایعات می باشد.وباید از آب های صحیح وجوشونده برای مریض داده شود.وبایدمیوه جات وسبزیجات را پاک شسته ومصرف کند.وبایدغذاها را خوب پخته کنیم.وبایددهن ودندان های خودرا مسواک کنیم.چون شخصی که زکام می باشد.دهنش بوی می دهد.وبایدبعدازبیرون شدن از دستشویی دستان خودرا باآب صابون بشوید.


وبایدشخصی که زکام می باشد.بایددستمال خودرادورازدیگران نگهدارد.وبایدکثافات داخل خانه خودرا بیرون کند.وباید ازجالی ها درخانه استفاده واز آمدن حشرات جلوگیری کند.وباید به دیدن مریضی که می روند.مدت زیادی نمانند.چون مریض حوصله وبی حال می شود.نشسته نمی تواند.وباید ظروف مریض را در آفتاب گذاشته تا میکروب آن از بین برود.وبایدهنگام عطسه وصرفه کردن دهن وبینی خودرا با دستمال بپوشاند.تا به دیگران سرایت نکند.باید کسیکه زکام می باشد.ازبوسه زدن ونزدیک شدن به آن دوری کنیم.About the author

160