زنده گی مشترک ودنیای دوستی چیست؟

Posted on at


دوستی های عاشقانه چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


دنیای دوستی دنیای رویاهاست،دنیای خوبی و بدی،دنیای سراسر شیرینی،دنیای زیبایی و قشنگی و خلاصه دنیایی همه چیز.... دنیای دوستی دنیای است که در آن تمام خوبی ها و بدی ها درکنار یکدیگر است دنیای که تو به فکر خود هستی و با عشق محبت و علاقه،تلاش و کوشش و میتوانی زنده گی خوبی را داشته باشی.
دنیای دوستی دنیای سرشار از عشق و محبت،دنیای که در آن هیچ غم و دردی وجود ندارد وهمچنین برای رسیدن به عشقت هیچ موانعی نمی تواند وجود داشته باشد.در دنیای دوستی همه روابط عاشقانه و بی عیب است دنیای که همه چیز را عاشقانه نگاه میکنی و از تمام رنج ها،درد ها و مشکلات به راحتی می گذری چون  که باید این زنده گی رویایی را شیرین نگاه داشت واز آن لذت برد و برای لذت بردن از آن باید از تمام مشکلات و عیب ها گذشت. ودنیای دوستی دنیای بسیار متفاوتی از زنده گی مشترک می باشد واین است آن دنیای دوستی های عاشقانه.ولی زنده گی مشترک چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ولی وقتی که وارد زنده کی مشترک می شوی تمام شرایط تغییر می کند یک زنده گی تازه ی را شروع می کنی که با دنیای دوستی کاملا فرق دارد.زنده گی که در آن مشکلات زیادی وجود دارد وزنده گی کردن برای یک عمر می باشد و در زنده گی مشترک باید مشقت ها ورنج های زیادی را تحمل کنی ودر برابر شان قوی باشی و به زودی شکست نخوری.


وهمچنین زنده گی مشترک دنیای که در آن تمام شیرینی،تلخی،خوبی،بدی،زیبای و زشتی در کنار همدیگر است و باید در مقبل هر یک از ایشان تحمل کنیو این است آن تفاوت های زنده گی مشترک همراه با دوستی های عاشقانه.


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160