صفات بنده گان خاص خداوند

Posted on at


صفات بنده گان خاص خداوند


بنده گان خاص خداوند صفات خاصی هم دارد که بنده گان دیگر انجام داده نمی توانند مثلا بنده گان خاص خداوند این است که همراه با مردم و اطرافیان خود همیشه رویه نرم را اختیار کنند و گذشت داشته باشند و نیک پسند باشند نه تنها برای خود بلکه برای همه نیکی و خوبی خواهند.اشخاص خاص در هر وقت و هر جای و هر زمانی باید به یاد و خاطر خداوند باشند و برای کمک به بنده گان خدا نیز از هیچ کاری به خاطر رضای خداوند دریغ نکنند تا باعث شود که دیگران هم به صفات خداوند پی برند و از آنها اطاعت کنند.بنده گان خاص خداوند کوشش خود را می کنند تا بیشتری وقت خود را به عبادت خداوند خویش سپری نمایند و بواسطه همین اشخاص خاص است که انسان های می توانند صفات خداوند را بیشتر بدانند و بیشتر به سوی خدا بروند و خداوند را بشناسند و به بزرگی و پاکی بی نیازی و دانایی خداوند پی ببرند.بنده گان خاص خداوند چون از تمام صفات و قدرت های خداوند باور دارند و همیشه در زنده گی خود کوشش می کنند که از صبر و حوصله کار می گیرند و اگر همراه اشخاص جاهل روبرو شوند و با ایشان رویه ی بدی را بکنند آنها از صبر و گذشت کار گرفته و با آنها رد و بدل بیهوده نمی کنند بلکه با بسیار نرمی با او بر خرد می کند و در چنین حالتی شخصی که بی احترامی کرده است در نزد وجدان خود شرمنده می شوند پس بهترین کار همین است که از اول صبر و حوصله کار بگیریم.


 


 About the author

160