تمرین مشترک سربازان ناتو

Posted on at


سربازان هلندی با استفاده از هواپیماهای آپاچی و بلک هاک آمریکایی در لهستان آموزش فرا میگیرند. در این عملیات آموزشی چهل چرخ بال, بیش از دو هزار سرباز و پنج صد وسیله نقلیه  نظامی استفاده شده است.  این عملیات در ماه آوریل 2014 در لهستان انجام میشود.این عملیات برا آمادگی های آینده زیر پوشش ناتو انجام میشود. تا اسربازان هلندی و آمریکایی از هماهنگی بیشتری در آینده برخوردار باشند. این هنگ هلندی به بخشی از نیروهای واکنش سریع ناتو تبدیل میشود که خواهد توانست ظرف بیست روز در هر نقطه جهان اعزام شود. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160