نوروز

Posted on at


 

نوروز

نوروز روزهای مهم است تمام مسلمانان این روز راتجلیل می کند در این

 تمام طفلان همه از پیر و جوان  دختران وپسران با لباس های نو

با کفش های نو نوروز را تجلیل می کند در روز نوروز تمام مردم سفره

 

هفتسین پن می کند

به دیدو بازدید می روند دراین روز سمنک پخته می کند تمام زن ها

دخترها شب را تا صبح جشن و پای کوبی دارند در نوروز سبزه  

کشت می کنند و در روز سیزده بدر  سبزها را درآب  انداخته و می

 

گوید غم هارا آب می برند

تمام فامیل ها به میله  می روند وبه جاهای دیدنی می روند در نوروز

تمام درهای مکتب باز می شود زنگ تمام مکتب به صدا در می  آید

همه اطفال با شور و شوغ به طرف مکتب می روند در روز نورو

میله گل سرخدر مضار شریف بر پا میشود

 

 

 

در این روز مردم از کشوهای مخطلف برای دیند جنده بالا می آیندرس

جمهور جنده بالاه می کند همه مردم دعا می کند و در مضار شریف

آن را بنام میله گل سرخ یادمی کنند میله گل سرخ یک جشن تاریخی

است در نوروز جای مهم دیدنی در مضارشریف حمان میله گل سرخ

است

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

160