اسراف کار نادرست!!!!!!

Posted on at


خداوند متعال تمام انسانها را برای کار وفعالیت آفریده وهر کس مکلف است که کارکند وروزی حلال را بدست بیاورد وزنده گی خود را به
پیش ببرد اشخاصی هستند وظیفه های بلند دارند،اشخاصی هستند مزدور هستند وکارخود را به پیش میبرند واشخاصی هم هستند که هیچ شرایط
کار برایشان معیا نیست وخداوند متعال همه انسانها را به صرفه جویی در کارهای شان امر نموده و از مصرف و  اسراف منع نموده چون 
اشخاصی هستند که معاش زیاد میگیرند و تمام پول را بزودی مصرف میکنند و به آینده خود فکر نمیکنند که این  کار به آینده شان ضرر میرساند وبه مشکل اقتصادی روبرو میگردند.داشتن وظیفه بلند و پولداری زیاد به غیر ازینکه باعث مصارف زیاد،خرچ کردن وخوردن بیش از حد که انسان را به مریضی های گوناگون
مبتلا میسازد انسان را به فساد اخلاقی میکشاند و باعث میشود که انسان از این پول های زیاد استفاده نادرست کند وبه راهای خلاف برود
واین قسم اشخاص را خداوند دوست ندارد چون این قسم اشخاص از نعمت های که خداوند برای شان اعطا نموده نتوانستند به خوبی استفاده کنند وقدر نعمات خداوند را بدانند.


واز اسراف کردن در دین مقدس اسلام منع گردیده چون باید در همه کار تعادل باشد که باعث اسراف نگردد این اشخاص باید از اسراف و
مصارف بیجا دست بکشند و پولی را که بدست میآورند به شکل خوب از آن استفاده کنند و طوری از این پول ها استفاده کنند که در آینده دست
خود را به پیش کسی دراز نکند و به مشکلات دچار نشود باید در تمام کارها ودر مصرف هر چیز صرفه جویی صورت بگیرد واز مصرف
های بیجا جلوگیری شود چون خداوند اشخاصی که اسراف میکنند را دوست ندارد پس ما باید قدر هر نعمت  بزرگی را که خداوند به ما اعطا فرموده را بدانیم تا همیشه در زنده گی پیروز بمانیم. About the author

160