آموزش و پرورش کلید توانمندسازی زنان در تمام جهان است.

Posted on at


اما برای اینکه همه دختران آموزش دیده باشند, باید یاری شان کرد. برای آوردن یک تغیر جهانی باید زنان الگو به پاخیزند, به الگوی الهام بخش تبدیل شوند و زنان را از حقوق شان آگاهی بخشند تا اینکه آموزش ببینند و زندگی رضایت بخش را برای خود بسازند.


ما همه آنچه بر ملالی یوسفزی بخاطر حمایت از آموزش و پرورش در آسیای مرکزی رخ داد را به یاد داریم. بعد از بهبودش در انگلیس او به مکتب (مدرسه) برگشت و حالا نشان بزرگ و انگیزنده برای تمام دختران خواهان آموزش و پرورش در جهان است.در اپریل “ April “ گذشته با تصویر بزرگ در صفحه نخست در جمع صد فرد اثرگذار جهان توسط مجله تایمز قرار گرفت.


بانو رویا محبوب نیز بحیث یک حامی بزرگ توانمند سازی زنان در فهرست  صد فرد تاثیرگذار جهان در مجله تایمز حضور داشت. او یک کار آفرین فن آوریست که شرکت نرم افزاری افغان سیتادل را تاسیس نموده و به سازمانهای متفاوت مانند مکاتب (مدرسه ها)و شفاخانه ها ( بیمارستانها ) کمک های فن آوری فراهم میکند. از بیست و پنج کارمند او هژده شان بانوان اند.رویا محبوب به حیث یک بانو در کشوری زندگی میکند که بیشترین حقوق اساسی زنان در آن انکار میشود. او فعلا با فلم انکس یک سازمان امریکایی که اثرهای فلم سازهای مستقل را در تارنمای خود به شکل حهانی به نمایش میگذارد, همکار است. آنها با همکاری یکدیگر میخواهند که برنانه انکشافی افغان, و ساختن چهل صنف کامپیوتر و انترنت در هرات دومین شهر بزرگ افغانستان به انجام برسانند


. آنها به یک صد و شصت هزار دانش آموز نه تنها که برنامه آموزش فراهم خواهند کرد بلکه آنها را به شبکه جهانی برای انکشاف شان و بهره جستن از فرصت های حرفه ای کمک خواهند کرد.این, فرصت های زیادتری را در اختیار توسعه اقتصادی افغانستان قرار خواهد داد.


بانوان: کرستین, رانیا, ملالی و رویا: لطفا به الهام بخشیدن به بانوان و برانگیختن مردان برای کمک به توانبخشی  بانوان در سرتاسر جهان ادامه دهید.About the author

160