زندگی زیستن اجباری

Posted on at


آغازیک نسل برای رد شدن ازهمه کس درفراسوی یک اعتماد، خودم را نیز گم کردمشاید ناباورانه باشدویاپسند بودن به آنچه نیست،من برای حس کردن بودنشعمرم راباخشم سپری نمودم. اینک دیگر هیچ حسی به دنیا ندارم دنیا خودم را،وجودهستی ام راهمه را دریک ثانیه بلعید،ومن تمام شدن خودم را بی آنکه بدانم کیستم دیدم... من،منی که برای این من شدن سالیان سال به اوج هستی پرگشودم،برای رسیدنش ازقلعه های پامیرعبورکردم اما این لعنتی که مرا ازخودم لعنتی تر کرد مرا و خواسته هایم را در هم کشید.وزندگی...!ومن اینک مرده ای متحرکم به من دست نزنید این شکستنی شکسته است فقط هنوزمادعای استاده گی میکنیم مرابه حال خودم بگذار٬ باختم ازآن تو شدشایدبعد ازمن کسی آیدازدور دست های هستی اما این بار اوتورا بشکناند وتوهم مردنت را تجربه کنی٬ سالهاست تو را مارا بازیچه دستهای بی رحمت کرده ای یکبار تو بازیچه شو واین حس را حس کن که اگرمن مردم توهم نیز روزی خواهی مرد،وفا نیست همچو تو!وزندگی خیلی شیرینهای وتلخی های دربر دارد که گاهی آدم را خسته وافسرده از دنیا میسازد،وگاهی هم انسان را ازاخرت غافل میسازد وحرس دنیا کورمیسازد. بعضی ادم هارا...وزندگی دارای بعضی مسایلی هست که هم خوبی وخوشی را دربر دارد وهم غم واندوه راهم درپی دارد٬ که خوش بودن وخوب بودن برای یک فرد زندگی زود میگذرد.واگردچارمریضی ویا مشکلی بودی در زندگی هر روز از زندگی بالای همان شخص یک سال میگذرد،پس زندگی زودگذر است اگرسخت بگیری سخت گذراست واگرآسان بگیری خوش وشیرین وپرازخاطرات باقی میماند.پس باهم بودن واسان گرفتن زندگی بهتری راه وروش است. برای موفق شدن درتمام امور زندگی باهم بودن بهترازبی هم بودن است دست به دست هم بدهیم ویک زندگی خوب وخوشی وپرازخاطرات برای هم بسازیم."به امید وموفقعیت های هرچه بیشتر خودم وتمام دوستان عزیزم"


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post 


مژگان حبیبیAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160