نعمت های خداوند ج

Posted on at


بنام خداوند ج هرقدرما دقیق فکر کنیم به این نتیجه میرسیم که چقدر نعمتهای خداوندی در


زنده گی ما وجود دارد این نعمتها به اندازه ی زیاد است که حتی قابل شمارش نیست .


هرانسان باید قدراین نعمتها را بداند وشاکر خداوند ج باشد و ما باید به این فکرکنیم


که چقدرنعمتهای فراوانی الله ج برای ما ارزانی داشته وچگونه ما باید ازآن استفاده


به عمل آوریم


 


.


هیچ انسانی در این دنیا وجود ندارد که از نعمتهای خداوندی بهره مند نباشد نه تنها


مسلمانان بلکه کافران نیز از نعمتهای خداوندی بهره مند هستند وحتی اشخاص


نابینا، ناشنوا، گنگ، وفلج نیزاز نعمتهای خداوندی بهره مند هستند


.


 


این نعمتها در ابتدا ازخود انسان شروع میشود مانند این که: هرانسان چشم دارد


تا ببیند، گوش دارد تا بشنود، دهن دارد تا صحبت کند وغذا بخورد آب بنوشد،


بینی دارد تا تنفس کند، دست داردتا به وسیله آن کار کند، پا دارد تا راه برود


از یکجا به جای دیگر حرکت کند ومحتاج کسی نشود وهمین گونه نعمتهای


فراوان دیگر نیز دریک انسان وجود دارد 


وهمچنین خداوند ج به انسان عقل وهوش داده تا راه خوب وبد دنیا را ازهم


تفکیک کنند، برای انسان احساس داده تا درغم وخوشی با یکدیگر شریک


باشند و نعمت های دنیوی مثل : خوراک، پوشاک، بعضی حیوانات را آفریده


تا ما از گوشت آن استفاده کنیم ونباتات را آفریده تا ما از میوه ها ، لبنیات ،


وسبزیجات آن استفاده کنیم


.


 


و در اخیر هرقدر ما درمورد نعمتهای خداوند ج صحبت کنیم باز هم نمیتوانیم


تمام نعمتهایش را یاد بود کنیم و بلاخره هریک ازما باید شاکر نعمتهای الله ج


باشیم چرا که الله ج برای بنده گانش نعمتهای فراوانی عطا کرده است وماباید


قدر هریک از این نعمتها را دانسته وازآن خوب استفاده کنیم .About the author

160