رمزموفقیت

Posted on at


بزرگترین رمزموفقیت یک شخص اعتماد داشتن به خود،ایمان داشتن به استعداد های خود و تسلط بودن بر خود میباشد و بزرگترین کلید های میباشند که درهای موفقیت را برو یک شخص می گشاید.


تا زمانی که یک شخص اعتماد به نفس و تسلط بر خود نداشته باشد هیچ گاه رمزموفقیت و کلید موفقیت را نمی یابد و درهای موفقیت برویش بسته میباشد.انسان زمانی که بر خود تسلط داشته باشد، ایمان داشته باشد و باور به اعتماد به نفس خود داشته باشد بدون شک تمام رمزهارا پیدا کرده و قفل های درهای موفقیت را می گشاید چون هیچ مشکلی توان جنگیدن و مقابله کردن به اعتماد بنفس یک شخص را ندارد و وسه وسه های که در دلش پیدا میشود میتواند توسط اعتماد بنفس خود آنهارا از بین ببر.اعتماد داشتن به نفس بزرگترین سرمایه یک شخص میباشد که راه را برای فعالیت و پیشرفت شخص باز میکند.هرگاه شخص بر خود اعتماد نداشته باشد محال است ابرهای سیاه را از آسمانش دور کند.بدون شک انسانی که بر خود تسلط داشته باشد میتواند هفت رنگ رنگین کمان را در آسمانش جلوه نما کند.انسانی که بر خود تسلط نداشته باشد مانند آسمانی است بدون خورشیدو ماه و ستاره و هیچ گاه آن شخص نمی تواند رمزموفقیت را پیدا کند چون رمزموفقیت فقط برای اشخاصی اختصاص داده شده است که مهمترین و اساسی ترین نقش را اعتماد به و تسلط داشتن به نفس بازی میکند.زمانی که یک شخص میخواهد یک امتحان دنیوی را بدهد ابتدا باید اعتماد به نفس خود را قوی سازد و تسلط بر خود باشد:مثلا٬ امتحان کانکور که آینده یک شخص را تعین میکند شخص باید به خود و استعداد خود باور و ایمان داشته باشد و بگوید من میتوانم بدون شک شخص موفق خواهد شد و اگر اعتماد برخود نداشته باشد دون کدام دلیل بر سر پارچه امتحان ترس،اضطراب،پریشانی و استرس بالای آن قلبه کرده و شخص را از حالت طبیعی خارج می سازد و نمیتواند درسهای را که در ذهن خود ثبت کرده است بدرستی از آن استفاده کرده و پارچه خود را درست حل کند.


پس بیاید با هم حرف اول کلمه نمیتوانم را یعنی کلمه نرا از زنده گی خود حذف کرده و کلمه حاصل از آنرا یعنی کلمه میتوانم را بخشی از زنده گی خود قرار دهیم تا که راه پیشرفت و ترقی آینده خود را باز کنیم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_postAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160