مصاحبه با بانو خاطره یوسفی ستاره جدید رسانه ها - بخش دوم

Posted on at


این برنامه روزانه در مورد موضوع های خانوادگی, بهداشتی, محیطی, توانمند سازی و آموزش زنان اجرا میشد. هدف از اجرای این برنامه ایجاد تغیر در خانوادهای افعانستان و تلاش برای آوردن نکات مثبت در جامعه بود.


من دقیقا میخواستم که زنان و دختران جوان از برنامه ما الگو بگیرند و خوشحالم که هرچند کوچک بازهم توانستم این مسولیت را ادا کنم. 


واقعا از اجرای برنامه کی میخواهد ملیونر شود تلویزیون آریانا خوشحالم. موفقیت بزرگی و کاملا سرگرم کننده بود. با پنجاه و دو قسمت اجرا یکی از بهترین برنامه های در افغانستان بود و نتیجه خوبی را هم در جامعه به دنبال داشت.


تعداد زیادی از خارجی ها به من میگفتند که اگر مقدار پاداش این برنامه یک ملیون دالر میبود این بزرگترین نمایش امریکا میشود. اما این نمایش در افغانستان بود و یک ملیون هم افغانی واحد پول کشور ما بود نه دالر که در حدود بیست و سه هزار دالر میشود و در افغانستان کشوری که درآمد سرانه آن هشت صد دالر است پول زیادیست.


 


فمل انکس: تو پیشگام عرصه صنعت سرگرمی در افغانستان  در بعد از سقوط رژیم طالبان بوده ای.شما همچنین داور و مجری جشنواره جهانی فلم هندوستان بودید و افغانستان را در جشنواره فلم جنوب آسیا معروفی کردید.فلم در تغیرات اجتماعی نقش بسزای دارد


. برای انکشاف صنعت فلم افغانستان چی میتوان کرد؟  صنعت فلم افغانستان از صنعت فلم هند و بالیود چی میتواند بیاموزد؟


خاطره یوسفی:  جهان معاصر به مامیگوید که فلم وسیله بسیار تاثیرگذار برای ایجاد تغیر است. فلمسازی بحیث یک عامل تازه در افغانستان پدیدار شده و د رحال رشد و توسعه است و باید این روند را حفظ کند.دو نوع فلمساز در افغانستان داریم, آنهاییکه فلم های هنری و آموزشی میسازند, کار و تاثیرگذاری شان برای جامعه افغانستان بسیار مهم است. نوع دوم آنهاییکه بخاطر محبوب بودن فلم های بالیود فقط از سینمای بالیود تقلید میکنند. تعداد از این فلمسازها بسیار در سطح ابتداعی و بدون کیفیت میسازند. من فکر میکنم که تعداد زیاد از این فلمسازها فقط به خاطر پول و شهرت کار میکنند.About the author

160