بهار جوانی

Posted on at


ایام جوانی مانند فصل بهار است، که پر از سرسبزیوشادابی ونعمات الهی است.فصلی است که همه مشتاقانه انتظارش را می کشند.


انسان نیز در دوره ئ جوانی مانند فصل بهار است؛وقتی که لباس این دوره را به تن می کند وجوان می شود؛غرق در باران رحمت الهی می گردد،مثل درختان بهاری شگوفه باران می گردد،مثل دریا موج زنان می شود وبه جوش وخروش می اید ومثل گلان بهاری با طراوت٬ تازه ودرخشنده می شود ومثل لاله سرخ می زند ومثل درخت سرو رسا وتنومند وقدی افراشته داردوهمه در این دوره به سوی انسان به چشم امید وارزو می نگرند ومی تپند که مبادا نتواند از این دوره حد اکثر بهره را ببرند.


جوانی بهترین دوره ئ زندگی است و در این دوره است که انسان امروز٬ فردا ونام ونشان اینده اش را رقم زند، با استفاده درست از این فرصت است که می توانند کامیابی و پیروزی اینده ایشان را تضمین نمایند وشخصی مفید وموثر برای خود وجامعه ئ خود باشند٬ وغصه٬ پریشانی وافسوس را از خود و زندگی خود برهانند.در تمام زندگی این مهلت فقط یکبار مساعد می گردد ویا بهتر جوان می شود.چه خوش باشد که انسان از این دوره ئ مبارک استفاده ئ درست نموده وجوانی پر افتخاری را از خود به جای بگذارند؛ زیرا که "سالی که نکوست از بهارش پیداست" وانسان هم درست مانند این فصل است؛که اگر اغاز ان خوب باشد تا پایان انتهای خوبی را به دنبال خواهد داشت وحاصلش خوشایند خواهد بود.دل جوان مانند بحری است که ماهی های گوناگون دران شناور اند؛که همه را به سوی خویش می کشانند:گاهی با ماهی هایش،گاهی با موج هایش و گاهی با سکوت پر از حرفش. همین جوانی است که طبیعت را به نظم واداشته واز هر سویش جوانه ای می روید وسلسله زندگی را دوام می دهد.


بیایید از میوه ئ شیرین استفاده ئ شیرین کنیم تا شیرین کام شویم،مبادا بگندد و از بین برود.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


نوریه محمدیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160