زندگی را خط زد آئین مردن را کشید

Posted on at


 

آنکه میگفت: در کنار جاده خانه است  جالب است که او خودش امروز در کنار جاده است و اما خبری از خانه نیست او که میگفت: نباید در زندگی فکر زندگی کردن کرد چون زندگی در خانه است، زندگی را محصور در
خانه کرد آخر چه شد زندگی دق کرد و مرد ...ا

 

زندگی را دید که دارد در خانه تنها جان میدهد و در کنار آتش است اما هیچی نگفت زندگی  از دست تنهایی با آتش هم سخن شد و در آخر در آتش دوستی آتش، با آتش رفت و آتش زندگی را با خود برد  زندگی و آتش آنقدر باهم نزدیک بودند که نه از زندگی رنگ و بویی و نه حتی از اتش  دود و خاکستری  باقی ماند

این چرا چنین با او کرد؟ بهتر بود به جای آتش خودش با زندگی میرفت چون اصلا معلوم نیست شاید اتش با زندگی شده باشد آذرخش ...ا شاید این باید همین طور تنها میماند لیاقت بعضی ها تنها ماندن است و بس...ا  در کنار جاده خانه اش انتظار امدن مرگ را میکشد تا دستش را در دست مرگ دهد و با مرگ یک جا برود

خوب نمیتوان گفت:  که زندگی مقصر است یا مرگ یا ...ا چون گاهی اوقات انسان با مرگ بهتر میتواند کنار بیاید  تا با زندگی این بازی روزگار است که گاهی اوقات آنقدر به زندگی نیاز داریم اما زندگی چه میکند ما را تنها میگذارد و در آغوش مرگ میرویم و زمانی که به این جمله خوب توجه کنیم واقعا به این میتوان پی برد که  زندگی نامرد است و با وفا تر از مرگ خودش و خودش است

چون مرگ در هر جا و در هر کجا به دیدار انسان میاید و آنجا فرق نمیکند که در آسمان باشد در روی زمین باشد و یا در زیر زمین و حتی هم در مریخ  یا... باشدAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160