پایان حکومت کرزی

Posted on at


پایان حکومت کرزیحکومت کرزی هم رو به فنا وپایان رفت .در طی این12 سال حکومتش توانست فقط به میزان کمی  در شکل کشور اندکی تغیر بیاورد ، اما آیا توانست یک تغییر کلی و اساسی به این مملکت بدهد ؟ کرزی هنوز بسیار کارهای ناتکمیل دارد . از راه ها و جاده ها گرفته تا معادن و آب و برق صیحیح برای مردم .او هنوز نتوانسته است که کشور را در یک مسیر درست هدایت کند و امیدوار است که کار ناتمام او شخص دیگری انجام دهد ،هنوز بند برق های زیادی روی دست هستند که کرزی نتوانسته آن هارا تکمیل کند


.


آقای کرزی بعد از سپری کردن این 12 سال از زنده گی خود و مردم ، سعی کرد مقدار کمک های کشورهای خارجی را به کشور افزایش دهد اما هزار حیف که این کمک ها در راه آبادی و کمک به اشخاص نیازمند خرج نشد ومقدار بسیار زیاد آن به کام هریسان پول و قدرت فرو رفت ، اما آنها با این دارایی مفت و حق خوری زیاد روز به روز هریس تر شدند و خود را تشنه تر دیدند و دست به کار های نامشروع زیادی زدند . در زمان آقای کرزی غصب زمین مردم بیگناه افزایش پیدا کرد وسارقین زمین با بی شرمی زیاد زمین های مظلومین زیادی را غصب کردند و کشت تریاک در کشور افزایش یافت تا جایی که افغانستان در زمینه ی کشت کوکنار در جهان اول شد . کرزی نتوانست یک افغانستان متحد بسازد و قوم گرایی به حد خود رسید


.


او همیشه تنها بود و  سعی کرد که بتوانست ملت خود و افراد دولت خود را تحت کنترل خود نگهدارد، کرزی در جای خود و در منصب خود قدرت زیادی داشت اما نتوانست مقدار قدرت خود را درک کند و مردم را متحد سازد ،او در این کار ضعف داشت .با اینکه آقای کرزی مردی دلسوز برای کشورش بود و در آرزوی ساخت کشور خود بود اما ازخود درایت کمی نشان داد طوری که پای کشور های خارجی بیش از پیش به کشور ما باز شد .


حال باید امیدوار به شخص دیگری باشیم که بتواند کمبود های آقای کرزی را جبران کند و افغانستان را تحت تسلط کامل خود در بیاورد و غلام کشور های خارجی نباشد و مورد اعتماد مردم باشد و برای کشورش دلسوز و زحمت کش باشد


.


.About the author

160