جاودانگی و نعمت آنجاست نه اینجا

Posted on at


 


همی ما می خواهیم که همیشه جوان و تندرست بمانیم  و این را هم می خواهیم که ثروت که داریم پایدار بماند اما این را هم می دانیم که این قسم  هرگز امکان ندارد که همه ما بحالت اولی بمانیم و ثروت که داریم از بین نرود چون زندگی همین قسم است گاهی انسان به بهترین جاها می رسد و گاهی  همی چیز خود را از دست می دهدجوانی و مال داری ما در آن دنیا است ما در این دنیا هیچ چیز ندارم این هم اما نت خداوند بزرگ است که به ما داد است و بر ما لازم است که از امانت خداوند به خوبی استفاده نمایم تا بتوانیم یک زندگی با سعادت داشته باشیم زندگی در حال چرخش است گاهی به انسان خوشی رخ می دهد و گاهی هم غم انسان نباید به این هم چیز فکر کند چون این هم بدست خداوند بزرگ استخوشی همی ما مسلمانان در آن دنیا است ما می توانیم با کارهای خیر بهشت که به آسانی بدست نمیاید آن را بدست بیاوریم خداوند همه بدبختی ها را در این دنیا آفرید است چون خوشبختی در آن دنیا استتمام ما مردم به خاطر این که خداوند یکی از اعضای فامیل ما را می گیرد عمر خود را با گریه و اعز داری  سپری می کنیم و به این فکر نمیکنم که خداوند امانت خود را از ما گرفت و ما با آن گریه خود قهر خداوند را به خود می کشانیم و باعث این می شود که خداوند ما را در عذاب خود قرار بدهد خداوند تمام بندگان خود را با این هم غم امتحان می کند که چقدر بندگان او صبر و شکیبای دارندما باید به هر چی که خداوند از ما میگیرد و یا به ما می دهد شکر داشته باشیم و همیشه عبادت او را بکنیم و از او بخشش بخواهیم تا خداوند ما را ببخشد و ما را از جمله بندگان مومن خود قرار بدهد تا با یک سر بلندی از این دنیا برویم  چون زندگی زود گذار است و عمر هم به پایان می رسد پس باید بدانیم که زندگی اصلی در آن دنیا است


 About the author

160