نهاد اجتماعی چیست؟

Posted on at


                                                      نهاد اجتماعی چیست؟

                                                                                                             نهاد خانواده:

خانواده اساسی ترین واحد اجتماعی بوده که تاریخ آن با پیدایش انسان همزمان است تشکیل خانواده و ازدواج باعث ادامه حیات نسل و بقای انسان میشود در واقع تجدید نسل انسان در خانواده صورت می گیرد به همین علت است که در ادیان مختلف و همه جوامع زیاد ترین اهمیت را برای خانواده قایل اند.

خانواده را معمولاً اساسی ترین نهاد جامعه به شمار می آورند اهمیت این نهاد از آن جهت است که به ظاهر در عالم اسباب نقش تکثر و بقای جامعه را به عهده دارد و در همه جوامع دیده می شود.

خانوادۀ انسانی تنها عهده دار تولید نسل نیست بلکه در آن اخلاق پرورش شخصیت و اجتماعی کردن کودکان و داشتن انتخاب عقلمندانه نیز مطرح است در خانوادۀ بشری قوانینی دینی اخلاقی و احساسات و عواطف عالیه بر قرار است جنبه هاس عمیق و نهان شخصیت انسان ناشی از تعلیم و تربیه در دوران کودکی است و اولین سال های زنده گی انسان در محیط خانواده می گذرد و در این دوران تهداب شخصیت او گذاشته می شود.

ارزشها و انفعالاتی که در دوران کودکی به وسیله خانواده بر فرد تاثیر میگذارد در تصمیم گیری ها و جریان زنده گی آینده کودک اهمیت زیادی داشته که اثر آن در سر تا سر عمر باقی می ماند.

ادامه دارد......About the author

160