اهمیت ورزش جودو در زندگی شخصی من. توسط لین گلدبرگ نیدان

Posted on at


این مدرک خوبی در مورد اهمیت ورزش جودو در زندگی آقای لین گولبرگ میباشد.


اهمیت ورزش جودو در زندگی شخصی من.


جودو را در سن چهل و چهار سالگی در میانسالی شروع کردم. زمانیکه اضافه وزن داشتم, معتاد به تلویزیون, سیگاری با وظیفه پر تشویش و در مرحله شروع بیماری ایست قلبی قرار داشتم. از ناحیه ایست قلبی بسیار تشویش داشتم.بعد از آزمایش فشار  داکتر به من با هشدار خبر سلامتی ام را داد که فعالتر شو و روش زندگی خود را تغیر ده.


همسایه من مرحوم آقای رادومرکاواسویک Radomir Kovacevic” دارنده مدال برنز المپیک جودو بود. ما بهم دوست بودیم و فرزندانمان باهم همبازی. به او گفتم که من ضرورت دارم که در وضع سلامتی جسمی قرار بگیرم و یا خواهم مرد.


او به من پیشنهاد کرد که مرا در مدت چهار ماه به وضع سلامتی برگرداند و دقیقا این کار را کرد. هر روزه ساعت پنج صبح دوش میکردم و بعدا یک و نیم ساعت را به وزنه برداری و مشت زنی میپرداختم.زمانیکه آماده شدم به یک ورزشگاه قدیمی با وزن آزاد و بدن سازی پیوستم. در مدت یکسال کاملا آماده شدم.


بعدا یک روز آقای رادومر از من خواست تا جو دو را هم بیازمایم. من در این مورد هیچ دیدگاهی نداشتم. این نزده سال پیش بود و حالا من درجه دوم کمربند سیاه را دارم.


تا هنوز کار تشویش آور و اضافه وزن دارم. اما فشار خون من دقیقا درست است و هیچ چیز تشویش آوری نیست. 


 در آنزمان اگر کسی چپ به من نگاه میکرد دلم میخواست با او جنگ کنم. حالا همه چیز تغیر کرده است, هرگز دست و یا صدای خود را بلند نمیکنم.About the author

160