شهید

Posted on at


      درباره شهیدمیخواهم بگویم ،آری !آن کسی که درنزد خداوند وهم درنزد انسانهای خدا پرست وبا احساس مقامی بس بلندوشامخ دارد. کسی که برای حصول هدف وآرمان مقدس خویش از همه نعمات دنیا چشم میپوشد وبه دنبال اهل آن پشت میکند از لذات زندگی میگذرد چون میداند که دنیا بدون رسیدن به هدف برای انسان ارزشی ندارد. آری ! انسان بدون شک در زندگی خویش هدفی دارد و ممکن نیست که کسی فقط برای خوردن آرمیدن آفریده شده باشد


 


آری ! انسان آگاه متوجه همه نابسامانی های اجتماع وکمبود ها ونواقص میشود و برای رفع آنها نهایت کوشش خویش را میکند که یا به پیروزی نایل میاید ویا فدای هدف وآرمان مقدس خویش میشود که در این صورت است که به درجه شهادت نایل میآید چنانچه میگویند شهید بخاطری نامیده میشود که از بی عدالتی دنیا به نزد خداوند شکایت می برد و شهادت میدهد


.


لذا برماست که شهیدان خود را قدر بشناسیم و از سالروز شهادت شان تجلیل بعمل بیاوریم که این تنها خدمت و کمترین کاری است که برایشان انجام میده                                     


  و من الله توفیق                              About the author

mariahamidy

I am maria hamidy . I am a student in Mahjooba heravi high school and I teach English in the academy

Subscribe 0
160