عاقبت

Posted on at


عاقبت خواهم شکست


آنگونه که تمامی امیدهایم با من شکست خواهند خورد


عاقبت خواهم گریخت


آنگونه که تمامی حرف هایم در دلم پنهان خواهند ماند


عاقبت خواهم فروریخت


آنگونه که تمامی نیازهایم دیگر به من باور نخواهند کرد


عاقبت خواهم فتاد


آنگونه   که تمامی آرزوهایم عجز مرا خواهند   دید


عاقبت سربه زیر خواهم گشت


آنگونه که   کسی به   من نگاهی    نخواهد   انداخت


عاقبت ناتوان خواهم گشت


آنگونه که حتی مورچه ها از من جلو خواهند رفت



:اما


 


عاقبت دوباره خواهم خیست


آنگونه که همه  افتاده ها با یاد خدا برخاستند


عاقبت ادامه خواهم داد


آنگونه که همه بعد چندین تا شکست دوباره راه رفتند


عاقبت شروع خواهم کرد


آنگونه که اجدادم بعد از ایستادن شروعی کردند


عاقبت پیروز خواهم شد


آنگونه که با شکست آشنا شده بودم خدا رهایم نکرد و موفقم نیز کرد 


 



About the author

160