سهولت های خداوندی و آموزش پایدار

Posted on at


سراغاز سخن و رشته ئ کلام را خواستم تا این مرتبه از خودمان،فقط خود خود مان اغاز نمایم،از انسان! از ادمی که بارها و بارها در کتب دینی، در روزنامه ها، در مجلات،در برنامه های تلویزیونی و خلاصه اینکه در همه جا؛اینکه خداوند پاک و لایزال جهانی با این همه عظمت و بزرگی، با این همه مخلوقات و کائنات،طبقات اسمان وزمین با هر انچه در ان اشکارا ونهفته است صرف به خاطر همین ادمی افریده است.به خاطر وجودش خلق ساخته است.تا ادمی بتواند در این دیار عظیم و بس پیچیده با تمامی سهولت ها و خواسته هایش زندگی نماید.به راحتی و ارامی زندگی کند؛خداوند خیلی چیزها را به ارامی حتی بدون اینکه اگاه شویم،مثل وزش نسیمی بهاری که بی خبر و ناخوداگاه می اید و تازه می سازد و دوباره می رود به جایی دگر تا دیگران را تازه نماید و از بهره اش مستفیذ سازد؛ همه ئ نعمات را در اطراف مان البته از روی لطف و رحمت بی کرانش برای مان مهیا نموده است؛ تا به راحتی و بدون دغدغه ئ این دنیا خود را برای زندگی واقعی که همانا اخرت است اماده سازیم.راحت و رایگان تمامی نعماتش را در اختیارمان قرار داده تا دل کندن از ان بر ما دشوار نباشد؛چرا که تا از این دنیا و ان چه در ان بتوانند دل کنند وخود را به اخرت وزندگی واقعی برسانند.انسانها ویا بهتر دخترانی که در مکتب حوض کرباس مصروف یادگیری فیلم انکس ومقاله نویسی و رسانه های اجتماعی اند. به اساس و مبنای وجود وتوانمندی های خویشو بیهوده نبودن ایشان در دنیا پی بردند ودر رابطه به این چنین موضوعاتی زیاد نوشتند٬همچون کسانی:قدسیه امینی٬ عاقله امینی و مهتاب یاسینی بسیار زیبا نوشتند.در رابطه به دروس در قسمت مقاله نویسی و کار با فیلم انکس با ایشان بحث بسیار گردید ولی به دلیل قطع اینترنت برای ایشان در ان حساب ساخته نشد وحال همگی در قسمت نوشتن با ورد و کار با ویندور کدام مشکلی ندارند و به راحتی می توانند بنویسند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160