راه حل نجات از مواد مخدر...

Posted on at


 


قسمی که در مقاله ی قبلی یادی از خطرات مواد مخدر نمودیم در اینجا میخواهیم ضررات و راه حل های مواد مخدر را یاد آور شویم.


مواد مخدر یک مواد زهر آلود و پر ضرر است که باعث مرگ انسان ها میشود که این یکی از خطرناکترین ضرر های مواد مخدر است.استعمال مواد نشه آور باعث کم شدن ذهن آدم و کم خونی در وجود میگردد اگر از هر طرف به ضرریات مواد مخدر نگه کنیم میبینیم که باعث مرگ تجدیدی انسان ها میگردد.


مواد مخدر سرطان آور است زمانیکه با یک سرنج چندین نفر به خود این مواد را تزریق میکنند مرض های گوناگونی را به بدن یک دیگر انتقال میدهند مانند مرض ایدز,مرض ایدز مرضیست که تداوی ندارد و یا اگر در اوایل مریضی تا قبل پیشرفته شدن مانع آن گردند قابل تداوی خواهد بود.


در افغانستان مردم بسیاری مواد مخدر و دخنیات استفاده میکنند بالخصوص جوانان این کشور آغشته به این مواد اند اما چرا؟


بخاطریکه اکثریت از بیکاری رنج میبرند و بعضی ها از بی خانگی و نداری رنج میبرند باعث میشود که روی به چنین موادی بیاورند که آنها را از حالت عادی بیرون بکشند,مواد مخدر خاصیتی دارد که زمانیکه آن را استعمال نمودی از سردی,گرمی و گرسنگی بی خبری به همین علت ضخصی که به مواد مخدر روی آورد بجای مصرف کردن پول خویش برای صرف غذا و پوشاک آن را صرف مواد مینمایند تا وجودشان بیخبر از همه حالات باشد.خوشبختانه در افغانستان چند وقتیست که به معتادین کمک مکنند تا این عمل ناشایست را ترک کنند که یکی از دلیل های ترک کردن مواد مخدر خود را تسلیم نمودن به مراکز صحی و شفاخانه هاست تا از طریق دوا و داکتر بتوانند این عمل را ترک نمایند


و چانس دیگری برای ترک کردن مواد مخدر ورزش نمودن است که بعد از تداوی داکتران مریضان را به ورزش صبحگاهی تحریک میکنند  زیرا ورزش نمودن باعث میشود که انسان بجای معتاد شدن به مواد به ورزش کردن. معتاد شود که به صحت و سلامتی انسانان به خصوص مریضان کمک میکند. 


نویسنده:اسما ابرهیمی160