تعلیم و تربیه .....

Posted on at


                                        


تحصیل و تعلیم در مراکز خاص آموزشی صورت میگیرد و تربیت مربوط به محیط خانواده میباشد بیائید این دو جایگاه مقدس را بهم بیامیزیم و با اندیشه با همی در جهت ساختار شخصیت اولاد های خویش و نسل های آینده ساز جامعه پل مستحکم ارتباطی میان مکتب و خانواده اعمار نماییم تا با وحدت ، افهام و تفهیم و درک متقابل همدیگر فی مابین اساتید و والدین در زمینه رشد استعداد های ذاتی و جلب اعتماد و توجه به واقعیت های زندگی را در مسائل آموزشی و افکار اولاد های خویش مثمر ثمر بسازیم ودر ضمیر ، ذهنیت و طینت پاک آئینه سان اطفال نقشی از یک زندگی سالم ، خوب و زیبا که بیانگر حقایق باشد به تصویر بکشیم .هماهنگی شیوه های درست و پیش بینی شده تعلیمی و تربیتی میان این دو نهاد و بنیاد اساسی ساختار شخصیت و هویت اطفال و کودکان در یک برنامه ریزی هوشمندانه و عاقبت اندیشانه بامتسدیان مسئوول امور تعلیمی و تربیتی متضمن داشتن نسل سالم افراد جامعه خواهد بود .شخصیت انسان ها در دو مرحله رشد می نماید ، یکی در جو خانواده و کلتور و فرهنگ خانواده اش و دیگر مرحله در مکتب و همراه با اساتید و رفقا اش البته دوست و رفیق تاثیر بسزایی در ساخت شخصیت و نحوه رفتار مان دارد پس ما باید با توجه به هر دو به تربیت اطفال خویش بپردازییم . 


 


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160