آداب طعام خوری

Posted on at


آداب طعام خوری

طعام خوری در تمام جهان آداب و قواعدی دارد که مردم هر کشور مطابق رسوم و عنعنات خویش آن را رعایت می کنند

در اکثر ممالک پیشرفتۀ دنیا مردم طعام را با قاشق و پنجه و رومیز می خورند در کشور پهناور و پرنفوس چین مردم با چوبک های ظریف مخصوص، ظریف و پاک عذا می خورند که آن چوبک ها یک بار مصرف است

 

قاشق و پنجه و ظروف یکبار مصرف هم امروز در اکثر کشور های دنیا رواج یافته است

در وطن عزیز ما در مهمانی های رسمی و دولتی، در عروسی ها،هوتل ها در شهر کابل و بعضی از شهر های دیگر مردم بیشتر طعام را با قاشق و پنجه در روی میز صرف می کنند.

 

در اکثر مناطق،ولایت ها،روستا ها، و حتی شهر ها به روی فرش زمین نشسته و با دست غذا می خورند .

آداب طعام خوری در دهات

مردم ما در دهات صبحانه کم و شب زیاد می خورند که این نوع غذا خوردن مفید نیست صبحانه زیاد و غذای شب کمتر باشد بهتر است.

 

در این مورد مقوله یی است که می گویند: غذای صبح تان را خود تنها بخورید! غذای چاشت را با دوستان بخورید! غذای شب را با دشمنان تان بدهید».

 

ادامه دارد....................

 About the author

160