امروز را به فردا نفروشید

Posted on at


امروز را به فردا نفروشیدامروز زمانی را داریم که فردا هر گز نخواهیم داشت ، امروز فرصتی مهیاست که فردا آن را در خواب خواهیم دید .امروز زنده گی آنقدر پرارزش است که فردا انسان را به افسوس خوردن وامی دارد . امروز را باید دریافت واز دقیقه به دقیقه ی آن باید بهره گرفت . شاید فکر کنیم فردا که خواهد آمد آن نیز روزی است شبیه به همین روز اما ما اشتباه می کنیم هرگز فردا شبیه به امروز نخواهد بود چرا که اگر از امروز بهره گرفته شود و از لحضات تکرار نشدنی آن استفاده شود بنا براین هرگز فردا را مثل امروز دشوار نخواهیم دید . فردایمان زیبا و راحت تر خواهد بود زمانی که امروز را در سختی و تلاش بگذرانیم


.


فردا را امروز می سازیم ،خودمان و با اراده ی خودمان اگر امروز ما در جایگاهی هستیم که نمی تواند ما را راضی سازد شاید گناه گذشته ی مان باشد اما نیاز نیست که اجازه دهیم باز و برای بار و بار این کار تکرار شود و همیشه امروزی بدتر از دیروز داشته باشیم .کردگار بزرگ می فرماید :« شما قدم بردارید تامن برای شما آسان سازم تمام مشکلات راه شما را» پروردگار بزرگ عالمیان بنده ی مومن و پرهیز گار خود را همیشه به ثابت قدمی واستوار بودن و حرکت به سمت آینده ی بهتر دعوت می کند و خود را حامی و پشتیبان بزرگ برای بنده اش می خواند و او را اطمینان می بخشد که آینده ی بهتر برایش خواهد بخشید.پس ما هم باید با امید به خدا و باور به او وقدرت اراده ی خود  باید برای ساختن فردایی بهتر تلاش کنیم


.


نیاز نیست که کوهی را جابه جا سازیم فقط کافی است که به خودمان باور داشته باشیم و استعداد خود را بشناسیم و در پی پیشرفت دادن آن تلاش کنیم .آشکار کردن و پیشرفت دادن نبوغ ،خود یعنی پیشرفت و   سازنده گی . اگر هر کدام از ما ، از امروز خود  حتی فقط برای پرورش فکر خود استفاده کنیم فردا با یک جامعه سالم و پیشرفته روبه رو خواهیم شد .فردای ما ساخته خواهد شد زمانی که امروز را دریابیم


.About the author

160