نماز

Posted on at


نماز


نمازرکن اساسی دین است نماز دومین بنای دین مبین اسلام است برای هریک از مسلمانان


فرض است تا پنج وقت نماز بخوانند نمازقلب را روشن میکند ذهن را تازه میکند نماز یک


ورزش است و به صحت ما مفاید زیاد میرساند هرمسلمان در هنگام نمازخواندن یک آرامش


خاص برایش رخ میدهد.


.


زمانیکه ما نماز میخوانیم با خداوند ج صحبت میکنیم و زمانیکه قرآنکریم را تلاوت میکنیم


خداوند ج با ما صحبت میکند بنابراین ماباید همیشه نمازرا ازعمق دل بخوانیم با دل صاف و


با تجوید بخوانیم نه اینکه با عجله که خود ماهم ندانیم چی خواندیم وباعث نا رضایتی الله تعالی


هم شویم دروقت نمازخواندن باید تمام فکروهوش ما طرف نماز باشد.ازبین پنج وقت نماز (صبح ,ظهر,عصر,شام وخفتن) نمازهای صبح وخفتن ثوابش بیشتراست


چراکه درصبح همه درخواب شیرین هستیم ومشکل است که بیدارشویم ونمازبخوانیم اما وقتی


که بیدارشویم و نمازصبح را بخوانیم سرحال میشویم نماز صبح روح و روان ما را تازه


میکند و ما را شاداب میگرداند.


 


هرشخصی که کلمه طیبه را به زبان آورده باشد و نمازنخواند ایمانش نا تکمیل است نماز


وسیله ئی برای نزدیکی خداوند ج با بنده اش است نماز تهداب و پایه ایمان هرمسلمان


است و اشخاص بی نماز هم دراین دنیا و هم درآن دنیا همیشه خوار وذلیل هستند بنابراین


ماباید همیشه پنج وقت نماز بخوانیم. 


 


 


 


 About the author

160