مهاجرین مسلمان در آمریکا

Posted on at


در امریکا مهاجرین زیادی از کشور های مختلف جهان حضور دارند که بنابر مشکلات اقتصادی، فرهنگی وسیاسی مختلف در آنجا حضور یافتند؛ که بعضی ها در تلاش فرار از روش های کهنه زندگی بودند، بعضی ها از خشونتی که بر علیه آنها صورت میگرفت فرار میکردند و بعضی ها از محدودیت های اجتماعی، سنتی، فقر و فقدان فرصتها در این بر اعظم پناه بردند


.


در نخست بنابر استقبال گرمی که از این مهاجرین صورت میگرفت تعدادی کثیری از مردم مسلمان را به خود جلب نمود و بعضی اتباع امریکایی از حضور مهاجرین خوشحال بودند تا آنها را منحیث کارگر در مزارع خویش استخدام نمایند ولی یک تعداد دیگر از اتباع امریکایی از حضور این مهاجرین مسلمان ناخرسند بودند و با آنها منحیث بیگانگان رفتار میکردند و فکر مینمودند که هیچ گاهی آنها را امریکایی های حقیقی نخواهند شمردولی این مهاجرین با عقیده داشتن به آزادی ، عقیده راسخ در راستای اسلام و کار و زخمت زیاد توانستند مورد قبول و حمایت امریکایی ها قرار گیرند و در کنار آن فرهنگ و تمدن اسلامی را نیز استوار و مستحکم نگه دارند و بعد از گذشت چند سال به حیث تبعه امریکایی شناخته شدند و برای شان مانند دیگر اتباع امریکایی همه امکانات فراهم گردید و آنها از آزادی کامل برخوردار اند و برای شان مساجد نیز اعمار کرده اند


.


هر کدام از این مهاجرین مثل هر یک از اتباع امریکایی حق انتخاب، تحصیل، وظیفه، کسب پول و تجارت را دارند و از کشور عزیز ما نیز مسلمانان زیادی در آمریکا حضور یافتند و توانسته اند ازیک زندگی مرفع و آرام برخوردار باشند و فرهنگ و تمدن اسلامی خود را نیز بدون کدام نواقص مستحکم و پای برجا نگه دارند


.About the author

nilofarsahraa

student of guhar shad high school.

Subscribe 0
160