کتابی که معنای هر لغتش کتابی بود

Posted on at


کتابی را که امروز داریم همه ورق میزنیم کتابیست که هر حرکت  حرفش به اندازه یک صفحه و هر لغتش به اندازه یک کتاب معنی دارد و آن کتاب دارای لغات جدید است که باز هر لغت اش معنای  جدید و مبهمی را دارد  اما گاهی اوقات با اینکه معنی این حرف ها و لغات بسیار ساده است نمیتوانیم معنی اش را بدانیم چون آنقدر در زندگی با آن سر و کار داریم برایمان بسیار ساده و ابتدائی شده که گاهی این در فکرمان خطور نمیکند که به معنی اش پی ببریم با اینکه شاید در پشت آن لغت معنی بسیاری باشد یا کلیدی برای باز کردن قفل مشکل مان باشد

همانطور در حال گشتاندن صفحه هات کتاب هستیم بدون آنکه معنی لغات ساده و ابتدائی اش را درک کنیم چون ما داریم تنها عکس های کتاب را نگاه میکنیم عکس هایی که وقتی دوباره خواسته باشیم کتاب را مطالعه کنیم متوجهمیشویم که آن چیزی که در این عکس بوده رفته است و تنها یک عکس خالی بجا مانده است و بس

درست به مانند اینست که برای اولین بار وقتی عکس را نگاه میکنیم در آن آبشاری با آب های آبی به رنگ آسمان که آبهایش از روی کوهی بلند به زمین فرود می آید و روی آن کوه با گل های سرخ لاله پوشیده شده باشد و اما وقتی که برای دومین بار نگاه میکنی نه خبری از آبشار با آن آبهای آبی است و نه خبری از آن کوه بلند با گل
های سرخ لاله فقط از این همه زیبایی تنها یک صحرای بی آب و علف باقی مانده است

این برای اینست که برای اولین بار که نگاه میکنند زمانی است که میتوانند به هدف شان دست پیدا کنند و اما برای دومین بار که نگاه میکنند که هیچی را نمیبینند برای اینست که زمان رفته است برای بدست آوردن هدف شان دیگر زمانی باقی نمانده استAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160