سنت شکن شهری اثری از دامین کریس - بخش دوم

Posted on at


نخستین اجرای کرسل باهنرپیشگانی که بسیار علاقهمند نقش خویش بوده اند برای نخستین بار به نمایش در آمد  . این اجرا از زبانی تراوش میکند که با حرکات بیان میشود و این حرکت منتظر یک پیوند واقعی بود که به اوج خود برسد.


فلم سنت شکن شهری شگفتی های بزرگی را در مورد انسان و احساس بزرگش  در قالب نور, رنگ و شکل بیان میکند. فلم از یک رویا شروع میشود, یک ترکیب از تصورات پارچه پارچه شده که در قالب فلم باهم گذارده شده اند.فلم در مراحل نخست, حس ما را در زیبایی ویژه خودش افسون میکند. فلم با یک موسیقیایی ویژه روابط گفتاری کریسل را نشان میدهد که به تصویر کشیده شده اند.


صحنه های فلم ما را چنان به خود مجذوب میکند که غرق در فلم میشویم و واقعیت خود را فراموش میکنیم و فلم را با تمام حواس دنبال میکنیم.


 این فلم نوعی احساس سرور را در وجود شما زنده میکند, و هنرمندی را به تصویر میکشد که عاشق فضای تابستان با عشق و آرامش است و جهانی از رویا را در وجود شما ایجاد میکند.با تکیه بر مدهای نوین رایج, کریس یک  گزینش عالی سینمایی را بر اساس سلیقه فرهنگی جوانان امروز انجام داده است.


داستان فلم احساس شما را در دنیای عاشقانه ای میبرد, غرق در عشق, آزاد و شیفته. فلم بر چگونگی بیان شخصیت ما توسط فیشن تاثیر بسزای میگزارد.


این نمایش, فیشن را با یک داستان به تصویر کشیده شده, به زندگی ما وارد میکند , بیننده میتواند خود را در این داستان تصور کند, رقص کنان در بین گرگها, روبه مهتاب در حال زوزه کشیدن, این میتواند نهایت احساس شما را در ناخودآگاه تان بیان کند. 


 About the author

160